Ledig stilling ved OsloMet

Stipendiat innen verdighet og etikk

Søknadsfrist: 29.09.2019

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet verdighet og etikk.

Stipendiatperioden er på tre år i 100 % stilling uten undervisningsplikt/pliktarbeid.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Arbeidsområde

Stillingen vil bli tilknyttet forskningsgruppen Verdighet og etikk, på prosjektet: «Nudging as a dignity-preserving intervention in nursing homes».

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Prosjektbeskrivelse kan fås ved å kontakte professor Vibeke Lohne, [email protected]

Kort beskrivelse av prosjektet

Fakultetet søker prosjekter som kan bidra til utvikling av ny kunnskap innenfor forskningsfeltet Verdighet og etikk. Dilemmaet mellom paternalisme og autonomi settes daglig på prøve i helsevesenet. Det etiske dilemmaet øker imidlertid overfor pasienter som ikke lenger har samtykkekompetanse. Dette prosjektet tar sikte på en klinisk utprøving av fenomenet ‘Nudging’ og hvordan mennesker tar beslutninger som ikke alltid er rasjonelle. Nudging, som vanligvis oversettes med ‘lirking’ eller ‘dulting’ regnes som en svak paternalistisk intervensjon, hvor hensikten er å lirke/dytte personen i en ønsket retning. Nudging er samtidig omdiskutert, som en manipulativ makt- eller tvangshandling.

I møte med demente pasienter øker risikoen for maktbruk eller tvang i situasjoner hvor pasientene nekter å samarbeide. Begrepet ‘nudging’ omtales som «mild paternalisme», der pasienten/klienten forsiktig dyttes eller ledes i en ønsket retning, mot et helsemessig ønsket resultat, og før personen motsetter seg dette. Studiens antagelser er at helsepersonell allerede benytter seg av lirking (dulting) overfor pasienter, og videre at slike strategier vil hindre bruk av fysisk makt og derved ivareta og trygge pasienters verdighet. Prosjektets empiriske fokus er å utforske hvorledes nudging anvendes i ulike kliniske pasientsituasjoner, samt hvorledes pårørende og helsepersonell oppfatter og erfarer denne intervensjonen.

Studiens design er kvalitativt og prosjektet skal implementeres gjennom deltagende observasjon og kvalitative intervjuer med pasienter og pårørende, samt helsepersonell på ulike institusjoner og avdelinger. Studien skal gjennomføres i Norge over en treårs periode og forutsetter skandinaviske språkkunnskaper (fortrinnsvis norsk). Søkeren forplikter seg også til å følge ph.d. programmet på Fakultet for Helsevitenskap ved OsloMet.

Kvalifikasjoner og vilkår

Vi søker deg som har

 • mastergrad (120 stp/ECTS) innen sykepleie-/helsevitenskap
 • erfaring fra sykehjems- og/eller demensomsorgen
 • god teoretisk forståelse av begrepet «nudging»
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • erfaring med undervisning og veiledning av studenter
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. «For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her https://ansatt.oslomet.no/opptak-phd-program-hv

Vi vektlegger

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring fra publisering

Vi ønsker deg som har relevant kompetanse og erfaring fra eldre-/demensomsorgen. Stillingen krever stor grad av arbeidskapasitet og mestring av systematiske metodiske tilnærminger til forskningsfeltet. Stillingen krever videre svært gode observasjons- og kommunikasjons ferdigheter. Gode samarbeidsevner og faglig kreativitet vektlegges.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • gode muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en aktiv forskningsgruppe med felles prosjekter og et godt eksternt nettverk
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, ltr. 54, kr. 479 600,- per år. Lønn stiger i løpet av perioden.

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

I søknaden skal det framgå begrunnelse for hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet. Søknaden skal inneholde synspunkter på, og kritisk refleksjon av innhentet prosjektbeskrivelse.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • liste over eventuelle publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • synspunkter og kritisk refleksjon av innhentet prosjektbeskrivelse (1-2 sider)

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • professor Vibeke Lohne, tlf. +47 90179026
 • professor Dagfinn Nåden, tlf. +47 91532589

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt [email protected] spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt [email protected]

Søknadsfrist: 29.9.19

Ref: 19/08871

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen