Ledig stilling ved OsloMet

Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialfaglige fagområder ved sykehus

Søknadsfrist: 28.04.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.


Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfelt

Ved Institutt for sosialfag er det ledig en femårig åremålstilling som kliniske stipendiat innenfor sosialfaglige fagområder i sykehus. Den kliniske stipendiatstillingen er en brobyggerstilling der 60 % av stillingen knyttes til arbeid med eget ph.d. -prosjekt og 40 % knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet. Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Stipendiaten vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60 % forskning) og en sosialfaglig enhet ved sykehus i Norge (40 % praksisutvikling). Stipendiaten vil tilhøre et fagmiljø og en forskningsgruppe på Institutt for sosialfag, og få veiledning derfra. Kandidaten bør også i tillegg ha tilknytning til et forskningsmiljø og til veiledning på sykehuset der vedkommende skal ha sin 40% praksisutvikling.

I brobyggerstillingen ønsker vi å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiaten ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet.

Behovsidentifisert forskning

Forskningsprosjektet skal forankres i praksis og ta utgangspunkt i problemstillinger som praksis og gjerne pasientene anser som relevante. Prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden må skissere en relevant tematikk og problemstilling, men den/de konkrete problemstillingene kan utvikles videre i samarbeid med praksis (personell, pasienter, pårørende) som første fase i prosjektet.

Den kliniske stipendiaten skal sammen med ni andre inngå i en ny satsning på praksisnær forskning på fakultetene for samfunnsvitenskap og helsevitenskap med mulighet for å samles i Brobyggerskolen som er en form for forskerskole for de kliniske stipendiatene der bl.a. innføring i behovsidentifisert forskning vil stå i fokus (se for eksempel http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/). .

Arbeidsoppgaver – forskning (60%):

 • arbeid med ph.d -prosjekt med praksisnær problemstilling
 • ta ph.d programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk på OsloMet
 • mulighet for å delta i Brobyggerskolen
 • delta aktivt i en forskningsgruppe ved institutt for sosialfag
 • være tilknyttet forskningsmiljø/gruppe ved eget sykehus

Arbeidsoppgaver – utdanning og praksis (40%):

 • utvikle nye modeller for praksis ved sosialfaglige enheter
 • bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere
 • støtte fagutvikling, slikt som kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet
 • være en brobygger mellom praksisfelt og utdanning

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen sosialfag eller tilsvarende fag
 • utdanning som sosionom
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har:

 • praksiserfaring fra sykehus
 • tilknytning til relevant forskningsmiljø på sykehus
 • høy motivasjon og god arbeidskapasitet
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vilkår:

 • opptak til doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Hovedveileder må være ansatt ved Institutt for sosialfag
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk. En komparativ tilnærming kan være en fordel.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider eller 3000 ord og skrives på norsk eller engelsk, og skal inneholde:

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metode
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • datamateriale, innsamling av data, analyse
 • hvordan samarbeid med praksisfeltet skal bidra til videre spesifisering av prosjektet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved en relevant utenlandske universitet
 • referanseliste

I vurderingen av søkere vil det bli lagt vekt på grunnleggende kvalifikasjoner og innsendt prosjektbeskrivelse. Masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, vitnemål og eventuelle attester
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknad uten de ovenfornevnte vedlegg vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F).

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg:

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger:

 • Instituttleder Nicole Hennum, tlf: 938 91096
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 449400.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Søk på stillingen

Referansenummer: 18/11623

Søknadsfrist: 28.04.2019