Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) har en ledig spennende stilling!

PhD-stipendiat til 3-års engasjement

Søknadsfrist: 14.08.2020

NUBU

NUBU sin målsetting er å medvirke til at barn og unge med atferdsproblemer og sammensatte vansker og familiene deres får hjelp som er forskningsbasert, relevant og individuelt tilpasset. NUBU har et nasjonalt ansvar for tjenestestøtte gjennom opplæring, veiledning og kvalitetssikring av tjenestetilbud. NUBU skal produsere og spre kunnskap og kompetanse om forebygging og metoder for behandling. Barnevernet, skoler og andre relevante tjenester er i målgruppa til senteret.

NUBU er organisert i en forskningsavdeling og to fagutviklingsavdelinger. Forsknings-avdelingen består av forskere og et forskningslogistikkteam. Senteret har totalt ca. 45 ansatte. NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS. Den største finansøren av senteret er Barne- og familiedepartementet, men NUBU mottar også tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Tilskuddene forvaltes av direktoratene. Flere prosjekter mottar tilskudd fra Norges Forskningsråd.

Morselskapet NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. NORCE leverer forskning og innovasjon innenfor helse, samfunn, klima, miljø, energi og teknologi. Målet er å bidra til løsninger på sentrale samfunns-utfordringer og til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Det er ledig en 100% stilling som PhD-stipendiat knyttet til prosjektet "Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence" (SLEDE), finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet er en del av den longitudinelle utviklingsstudien "Barns sosiale utvikling", som fokuserer på barns sosiale, atferdsmessige og skolefaglige utvikling fra spedbarnsalder til tidlig ungdomsalder. Stillingen utlyses for en periode på 3 år med planlagt oppstart medio september 2020.

Om stillingen

Stillingen er knyttet til analyser av sammenhenger mellom barn og unges utviklingshistorie og deres sosiale, atferdsmessige og skolefaglige trivsel og tilpasning i den tidlige ungdomsfasen, med et særlig fokus på betydningen av sosial bakgrunn. Det overordnede målet med forskningen er å framskaffe kunnskap som kan brukes til å forebygge ulike typer vansker blant barn og unge. Det er utarbeidet en detaljert prosjektplan som søkere kan få tilsendt.

Gjennom SLEDE-prosjektet benyttes et foreliggende longitudinelt datamateriale kombinert med registerdata og resultater fra nasjonale prøver. Det samles også inn ny informasjon fra barn, foreldre og lærere. Forskningen innebærer tett samarbeid i en forskergruppe, og stillingen inkluderer noe pliktarbeid knyttet til administrative prosjektoppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med noe kjennskap til fagfeltet, og det er en forutsetning at søkere har betydelig interesse for kvantitative analyser av et stort datamateriale. Søkere må ha svært gode språkkunnskaper og beherske norsk og engelsk, skriftlig så vel som muntlig. Videre må søkere ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, samt evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig. Samarbeidsevne og forutsetninger for å kunne arbeide i et etablert forskerteam vektlegges.

Det kreves mastergrad eller tilsvarende innen psykologi, pedagogikk eller annet relevant fagområde. Mastergraden må være avlagt innen søknadsfristen, med karakteren B eller bedre både på oppgaven og mastergraden som helhet. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling som skal lede fram til en PhD-grad. Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved PhD-programmet innen aktuell disiplin. Kandidaten må oppfylle kravene for opptak til PhD-programmet som framkommer av søknadsskjema til det aktuelle programmet.

Krav til søknaden

I tillegg til et søknadsbrev som omhandler motivasjon for stillingen, bakgrunn og forskningsinteresse, bes søkere om å utforme en egen beskrivelse av hvilket spesifikt forskningsfokus og problemstillinger søkeren særlig ønsker å arbeide med ut fra de forskningsområdene som er skissert i prosjektbeskrivelsen til SLEDE-prosjektet. Beskrivelsen skal være skrevet på engelsk og være på maksimum fem sider. Den vil inngå som en del av grunnlaget for vurderingen av kandidatens kvalifikasjoner, og ikke nødvendigvis utgjøre den endelige planen for forskningsløpet. Ta gjerne kontakt med prosjektleder for mer informasjon om hvordan en slik beskrivelse kan utformes (se kontaktinformasjon).

Søknaden skal inneholde

· Søknadsbrev på norsk eller engelsk med beskrivelse av fagbakgrunn, forskningsinteresse og motivasjon for stillingen

· Prosjektbeskrivelse på engelsk på maks fem sider

· Inntil tre vitenskapelige arbeider (inkl. master/hovedfagsoppgave)

· CV (inkl. evt. publikasjoner, herunder populærvitenskapelige arbeider)

· Kopi av vitnemål og karakterutskrifter

· Søkere med utdanning fra utlandet må legge ved engelsk eller skandinavisk oversettelse og forklaring på karaktersystem

· Tre referanser med kontaktinfo og beskrivelse av relasjon til søker

Vurdering

Aktuelle søkere blir invitert til intervju og vil bli vurdert av en komité med minst to fagpersoner. Tilsettingen skjer på bakgrunn av en samlet vurdering av skriftlig og muntlig informasjon om søkerens faglige bakgrunn, merittering og motivasjon for å arbeide med prosjektets problemstillinger. Søkerens selvstendighet, samarbeidsevne, personlige egnethet og forutsetninger for å kunne arbeide i et etablert forskerteam vektlegges.

Vi tilbyr:

· Spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse, faglig fordypning og deltakelse i interessante forskningsoppgaver

· Moderne lokaler sentralt på Majorstuen

· Gode pensjons- og forsikringsordninger

· Lønn etter avtale

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS