Ledig stilling ved Norges musikkhøgskole

Fem stipendiatstillinger - Det vitenskapelige ph.d.-programmet i musikk

Søknadsfrist: 01.02.2020

Musikkhøgskolen lyser ut inntil fem stipendiatstillinger knyttet til det vitenskapelige ph.d.-programmet. Søknadsfrist er 1. februar.

1. Om stillingene

Tilsettingene gjelder for tre år i 100 % stilling med tiltredelse fra 1. september 2020.

Ph.d.-utdanningen i musikk ved Norges musikkhøgskole omfatter tre fagområder: historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk og musikkterapi. Programmet leder frem til en vitenskapelig ph.d.-grad i musikk.

Stillingene vil fortrinnsvis bli knyttet til Musikkhøgskolens sentre for forsknings- og utviklingsarbeid. Det er også mulig å søke på andre tema som har relevans for kjerneaktiviteten ved NMH.

NMHs sentre

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE)

Senterets formål er å utvikle kunnskaper og erfaringer som kan bidra til at utøvende musikkstudenter når et fremragende kunstnerisk nivå. Studentene skal også bli kvalifisert for yrkesoppgaver i et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv.

Aktuelle forskningstema for senteret er prosjekter som omhandler forholdet mellom a) undervisning og læring i høyere musikkutdanning og b) kunstnerisk utviklingsarbeid.

CEMPE ønsker også velkommen prosjekter som undersøker andre forhold ved læring, undervisning og utdanningskvalitet i utøvende musikkutdanning.

Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM)

Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM) utvikler og gjennomfører empiriske og teoretiske forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet.

Eksempler på aktuelle forskningstema kan være høyere musikkutdanning og samfunnsansvar, læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet, musikklærerutdanning og profesjonsforståelse, videregående opplæring i musikk som rekrutteringsarena, kulturskolen som kompetansesenter i lokalsamfunnet, musikkfaget i grunnskolen som oppdragelsesarena for deltakelse i kulturlivet, flerkulturelle og digitale utfordringer i uformelle læringspraksiser og ulike sjangere eller NMHs musikktilbud i andre verdensdeler som community music education.

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

CREMAH (Centre for Research in Music and Health) skal utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn. Vi ønsker oss søkere med nyskapende og fremtidsrettede ph.d.-prosjekter innenfor musikkterapi og musikk og helse. Musikkterapiprosjekter innenfor psykisk helsevern (inkludert rusomsorg) og somatikk er spesielt velkommen. Musikkterapiprosjekter innenfor demensfeltet som også kan knyttes opp til HOMESIDE-prosjektet er svært aktuelle. Innenfor musikk og helse ønskes prosjekter om musikk som helseforebyggende og helsefremmende ressurs velkommen. Dette kan f.eks. være prosjekter knyttet til folkehelse, livsmestring og velferdsteknologi.

Arne Nordheim-senteret (NordART)

Arne Nordheim-senteret (NordART) arbeider for å fremme en forskningspraksis som kombinerer vektlegging av kunstneriske mål og problemstillinger med det beste i musisk tenkning og praksis. Målet er å utvikle kunsten gjennom forståelse og forståelse gjennom kunsten. Senterets oppfatning er at disse tilnærmingene gjensidig utfyller hverandre.

NordART søker etter ph.d.-prosjekter innenfor følgende områder:

  • Forskning på norsk musikkarv. Forskningen kan være knyttet eksplisitt opp mot arven etter Arne Nordheim, eller ha sitt fokus på andre områder av norsk musikkarv
  • Forskning på tradisjonelt repertoar der nye teknikker for framføring og læring er i bruk. Forskning på framføringspraksis kan inkludere prosesser som rekomponering, transkribering og imitasjon, så vel som prosesser som leder fram mot nye formidlingsmetoder.
  • Forskning på komposisjon og framføring av eksperimentell og improvisert musikk, inkludert sjangre som «fri» og «jazz», og forskning som omhandler utvikling av ny musikkteknologi
  • Forskning på grensesnittet mellom framføring og feministisk teori og praksis
  • Forskning på andre innovative emner innenfor musikkhistorie eller –teori relevant for NordARTs agenda

2. Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere fullført eksamen på mastergradsnivå innenfor det fagområdet det søkes opptak til. Masterutdanning fra andre fagområder kan etter individuell vurdering godkjennes av doktorgradsutvalget som grunnlag for opptak til programmet.

Søkere vil bli vurdert av en bedømmelseskomité. Hovedvekten legges på vurdering av søkerens forskningspotensial slik dette fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Aktuelle søkere innkalles til intervju.For detaljert informasjon om kvalifikasjoner og språkkrav, vennligst les opptaksinformasjonen på NMHs nettsider (følg lenken nederst i utlysningsteksten).

3. Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 54 (479.600 pr år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass i delt løsning med andre stipendiater samt IKT-ressurser etter gjeldende regler for ansatte ved høgskolen. Her kan du lese mer om rettigheter og muligheter som ansatt ved Norges musikkhøgskole.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

4. Innhold i søknaden

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord)
  • CV
  • Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende)
  • Utøvende dokumentasjon dersom det skal inngå i det avsluttende produktet
  • Eventuell dokumentasjon av språkferdigheter

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte om det vitenskapelige ph.d.-programmet mandag 16. desember 2019 kl. 14-16 på Norges musikkhøgskole, styrerommet (rom 140).

5. Frister

Søknadsfrist: Innen 1. februar 2020 kl. 15.00 Lenke til søknadsskjema for å søke stipendiatstilling i det viteskapelige ph.d.-programmet ved NMH høsten 2020.

Kun søknader sendt via søknadsskjemaet vil bli tatt i betraktning.

Her finner du informasjon om søknadsprosessen, opptakskrav og retningslinjer for prosjektbeskrivelsen.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til FoU-rådgiver Solveig Christensen eller leder av doktorgradsutvalget Øivind Varkøy.