LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis innovasjon og ledelse

Søknadsfrist: 29.11.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Har du fagkompetanse innen innovasjon og ledelse, og interesse for biobaserte næringer, digitalisering, sirkulærøkonomi eller bærekraftig innovasjon?

Om stillingen

Ved vårt studiested på Steinkjer tilbyr Handelshøgskolen ved Nord universitet utdanning og forskning innen økonomi, ledelse og innovasjon. Vi skal nå styrke fagmiljøet innen innovasjon og ledelse, og har ledig fast stilling. Stillingen er faglig rettet mot innovasjon i biobaserte næringer og sirkulærøkonomi, med særlig fokus på digitalisering og kvantitativ analyse. Fagmiljøets andre interesseområder kan også være aktuelle.

Arbeidsoppgavene er allsidige med undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå, forsknings- og utviklingsarbeid samt formidling. Det er ønskelig om den som ansettes har kompetanse og kan undervise og innen emner som: innovasjon, forretningsutvikling, digitalisering, sirkulærøkonomi og/eller kvantitativ analyse.

Vi søker etter en forskningsaktiv medarbeider som vil jobbe sammen med det øvrige fagmiljøet for å utvikle større forskningsprosjekter, søknader om ekstern finansiering, samt videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Handelshøgskolen Nord er en del av InnoCamp som består av nesten 40 ulike virksomheter som utgjør et unikt faglig og tverrfaglig fellesskap på Steinkjer. På InnoCamp bygger vi et tett samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv. Målet er å skape et ledende miljø innen innovasjon og vekst, med spennende koblinger og nyskaping mellom forskningsintstitusjoner og næringsliv. Dette gir både ansatte og studenter gode muligheter for nettverksbygging og næringslivskontakt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for ansettelse som førsteamanuensis, vil vi vurdere å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet innovasjon og ledelse
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Undervisningserfaring innenfor kvantitative fag, innovasjon, strategi, sirkulær- og bioøkonomi
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Fokus på pedagogisk utvikling og fornying av fagene
 • Interesse for digitalisering i undervisningen og faglig interesse for digitalisering innen innovasjon og ledelse
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og erfaring med forskningsprosjekter med ekstern finansiering
 • God gjennomføringsevne og evne til å håndtere ulike oppgaver samtidig
 • Gode kommunikasjonsevner med studenter, kolleger og eksterne
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og evne til å jobbe i team

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • for faglige spørsmål faggruppeleder Karin Wigger, [email protected], tlf. 75 51 78 59
 • for administrative spørsmål studiestedskoordinator Torstein Gustavsen, [email protected], tlf. 74 11 21 69

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 29.11.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Ref.nr. 30092561

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS