LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Søknadsfrist: 24.09.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Postdoktor - forskningsprosjektet om rettferdighetsdimensjonene ved intensivert urban matproduksjon

Om stillingen 

Er du ambisiøs og ønsker å utføre banebrytende forskning på rettferdighet og endring i matsystemer? Er du interessert i temaene arealbruk og arbeid i landbruket? Vil du samarbeide tverrfaglig i et internasjonalt forskningsprosjekt?

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger er det ledig en 100 % stilling som postdoktor for en periode på to år i vårt nye forskningsprosjekt om rettferdighetsdimensjonene ved intensivert urban matproduksjon.

Stillingen er finansiert av Belmont forum Just grow – et samarbeidsprosjekt mellom seks forskningsuniversiteter og med støtte fra sivilsamfunnspartnere. 

Formålet med stillingen er å støtte og styrke institusjonens forskning knyttet til bærekraft i urbane matsystemer, samt å gi forskere med doktorgrad anledning til å kvalifisere seg for vitenskapelige toppstillinger. Som postdoktor vil du inngå i faggruppa Samfunnsfag og KRLE, og blir knyttet til forskningsgruppa Utvidet klasserom og varierte læringsarenaer.

Om prosjektet

Byregioner er et viktig sted for bærekraftig intensivering av landbruk for å øke fremtidig matproduksjon, bedre sosial bærekraft, utnytting av ressurser og robusthet i kriser. For å hjelpe ulike byregioner med helhetlig utforming av rettferdighet og lik deltagelse i matsystempolitikk og styringsstrukturer for urbant landbruk, vil vi i samarbeid med sivilsamfunns- og forvaltningsinteresser i hvert studieområde, definere nøkkelindikatorer for likestilling og rettferdighet i urbant landbruk med fokus på fem kritiske dimensjoner for bærekraft; 1) areal, 2) arbeidsforhold, 3) matsikkerhet, 4) miljøkonsekvenser, og 5) kulturell bærekraft. Gjennom praktiske verktøy vil byregioner bli i bedre stand til å planlegge og overvåke innsatsen for å øke robustheten i urbane matsystemer, tilgjengeliggjøre urbant landbruk for alle på en lønnsom måte, og opprettholde en mangfoldig matkultur.

Prosjektet vil gi innsikt i anvendbarhet, bærekraft og rettferdighetsdimensjoner av innsats for å intensivere landbruksproduksjonen som en del av en større bærekraftsagenda. Prosjektet skal rette fokus på kommunal styring for å forstå hvordan urban matproduksjon kan bidra til bærekraftige produksjons- og forbruksmåter.

Den som ansettes vil være en viktig del av arbeidspakken om areal og arbeid i mer bærekraftig urbant landbruk ledet av Heidi Vinge, Nord universitet, og jobbe tett med Adam Calo, ved Radboud University, Nederland. Kontakt en av disse for mer utfyllende prosjektbeskrivelse. 

Stillingen vil ha kontorsted i Levanger. Kontorsted ved Radboud university i Nederland kan også vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Det må uansett påregnes noe reiseaktivitet mellom disse to stedene.

Arbeidsoppgaver

Som postdoktor vil du for det meste være involvert i forskning (80 %), men vil også bli involvert i prosjektledelse og oppsøkende aktiviteter (20 %). 

Stillingens arbeidsoppgaver inkluderer å:

 • studere arealbruks- og arbeidsdimensjonene til urban matproduksjon i Norge og Nederland;
 • bruke samfunnsvitenskapelig teori for å studere den sosiale dynamikken i intensivering av urbant landbruk
 • anvende kvalitative metoder for å utføre empirisk arbeid i ulike kapitalintensive og kunnskapsintensive matsystemer
 • samarbeide med forskere fra Japan, USA, Norge, Nederland, Tyskland og Sverige i å utforme et rammeverk for politikk
 • støtte doktorgrads- og masterstudentene i prosjektet 
 • bygge relasjoner med sivilsamfunn og akademia
 • drive kreativ formidling av prosjektets funn
 • publisere forskningsresultater i fagfellevurderte tidsskrifter
 • støtte prosjektlederen med prosjektledelsesoppgaver (f.eks. organisere prosjektmøter, formidle i media)

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad i sosiologi, geografi, planlegging, miljøvitenskap eller relaterte disipliner
 • Publisert fagfellevurderte publikasjoner
 • Erfaring fra etnografi eller lignende metoder som er egnet til å studere de sosiale og relasjonelle dimensjonene ved matproduksjon
 • Erfaring fra analyse av arealkonflikter, arbeidsliv eller klasse er en fordel
 • Gode kommunikasjons-, og organisasjonsferdigheter, og kan jobbe selvstendig og i team
 • Vilje til å gjennomføre feltarbeid i Norge og Nederland
 • Gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig (C1 nivå)

Det forutsettes at den som ansettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendt skriftlige arbeider
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 
 • Profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetene. Det er viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprossen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 24.09.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Dokumentasjon av andre aktiviteter som søker anser som relevante for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • En prosjektskisse med plan for forskningsarbeidet på maksimalt 2 sider (ekskl. referanseliste) skal vedlegges søknaden. Prosjektplanen kan motiveres av spørsmålene: Hva er utfordringen med intensivering av urban landbruksproduksjon med hensyn til sosial rettferdighet? Eller: Hva er rollen til urbant landbruk for å oppnå mer bærekraftige produksjons- og forbruksmåter? Prosjektplanen skal inneholde en beskrivelse av forskningsidé og plan for fremdrift for de ulike delene av forskningsarbeidet og en publiseringsplan
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer) Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Refnr. 30180690

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS