Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat innen praksisnær forskning med vekt på spesialisthelsetjenesten

Søknadsfrist: 12.02.2020

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat med fokus på praksisnær forskning, med vekt på spesialisthelsetjenesten.

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet ph.d.-program i studier av profesjonspraksis på Nord universitet.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Stipendiaten skal gjennomføre et uavhengig ph.d.-prosjekt med arbeidstittel «Samskapelse av hemodialyse». I prosjektet skal stipendiaten gjøre systematisk kunnskapsoversikt og feltarbeid i dialysepraksis, der innebærer dokumentanalyse, observasjon og intervjuer med pasienter, pårørende og sykepleiere med henblikk på å forstå og forbedre samskapelse slik det oppfattes av de involverte og på å styrke pasientens engasjement samt å evaluere utfall av forandringen.

Ambisjonen er å styrke den faglige utviklingen til profesjonelle fagpersoner i forhold til utviklingen av helsevesenet, og at den utviklede kunnskapen utgjør en del av den kontinuerlige forbedringen av kvaliteten på tjenestene.

Kandidaten vil få en hovedveileder og 1-2 biveiledere som vil følge opp med nødvendig veiledning og støtte. I tillegg til å være tilknyttet ph.d. – program i studier av profesjonspraksis vil kandidaten også være tilknyttet den nyetablerte forskningsgruppe «Samskapelse i helserelatert overganger for borgere og pasienter med langvarige helbredsproblemer og multisykdom».

Stillingen har kontorsted Bodø.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helsefaglig og/eller profesjonsutdanning, eller tilsvarende utdanning på mastergradsnivå (f.eks. sykepleievitenskap eller helsevitenskap).
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • Det er en forutsetning at søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater.
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Har erfaring med forskning på tvers av fagområder og dokumentert praksis fra hemodialyse/sykehuspraksis.
 • Har kunnskap om systematiske kunnskapsoversikter, kvalitative metoder, og muligens erfaring med å kombinere vitenskapelige metoder.

Stillingen stiller krav til å kunne jobbe målrettet, ryddig, konsentrert og uavhengig innenfor alle deler av forskningsprosessen. Ved vurdering av søkerne legges det særlig vekt på oppnådde eksamensresultater, tidligere utviklingsarbeid og publikasjoner. Motivasjon, personlig integritet og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. Dersom det melder seg særs kvalifiserte søkere kan annen lønnsplassering i st. kode 1378 vurderes.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelsen ta kontakt med:

 • Professor Mette Spliid Ludvigsen, ph.d., MScN, sykepleier, e-post: [email protected], telefon: + 47 75517520, mobil +4522759773

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected], tlf: + 477411 2048

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 12.02.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant).

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30085603

Søk på stillingen

fnokode:1234