Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat i studier av profesjonspraksis - innen barnehagefeltet

Søknadsfrist: 08.03.2020

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig to stillinger som stipendiat i studier av profesjonspraksis innen barnehager/barnehagefeltet eller barnehagelærerutdanning.

Stipendiatstillingene er utdanningsstillinger og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene skal bidra til at det utvikles ny teoretisk og empirisk kunnskap om profesjonspraksis og vitenskapelig innsikt i handlingsbasert kunnskap. Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som fortrinnsvis publiseres som en artikkelsamling, men monografi kan også vurderes.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.


Les mer: www.nord.no/flu.

Stipendiatene vil bli tilknyttet en av forskningsgruppene ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Forskning på kvalitet i barnehage og/eller barnehagelærerutdanning skal bidra til å fremskaffe og videreutvikle ny kunnskap om barnehagefeltet og barnehagelærerutdanningen.

Forskningsfokus for forskningsprosjekter i nevnte stipendiatstillingen kan være:

 • Forskning knyttet til barns utvikling, læring, lek og danning
 • Læring i interaksjon i barnehager
 • Barnehagebarns danning og allsidige utvikling i et mangfoldig og demokratisk samfunn
 • Pedagogisk ledelse og samarbeid
 • Barns livsmestring og helse
 • Barn med behov for særlig omsorg og støtte
 • Fagdidaktiske problemstillinger knyttet til barnehagens fagområder eller barnehagelærerutdanningens kunnskapsområder

Ansettelsesperioden er enten tre år, uten arbeidsplikt, eller fire år, med 25 % arbeidsplikt.

Stillingene kan ha kontorsted i Bodø eller Levanger. Stillingene kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, noe som gir store muligheter for samarbeid, uansett geografisk plassering.

Det er residensplikt i stillingen.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram: Ph.d. i studier av profesjonspraksis.

Doktorgradsprogrammets fag- og forskningsfelt er profesjonspraksis, med praktisk kunnskap som kjerneområde. Doktorgradsprogrammets vitenskapelige fokus omfatter yrkespraksis og handlingsbasert kunnskap, samt premisser for forskning på kunnskapsutvikling i yrkesutøvelsen. Studiet har en særlig oppmerksomhet rettet mot profesjonsutdanningene ved Nord universitet, uansett fag eller nivå, men retter seg også mot alle typer yrkesfelt og profesjoner.

Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid. Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i fagmiljøet, og den aktuelle forskningsgruppen. Det er ønskelig at kandidaten legger inn et lengre eller flere kortere utenlandsopphold under arbeidet med doktorgraden.

Les mer om profesjonspraksis som fagområde i studieplanen:

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i et relevant fagfelt.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. i studier av profesjonspraksis er oppfylt.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • Det er en forutsetning av søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk, norsk, svensk eller dansk språk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater. Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 08.03.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å gjennomføre em doktorgrad.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30089088

Søk på stillingen

fnokode:1234