Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat i sosiologi

Søknadsfrist: 19.04.2020

Er du interessert i omstillingen til det grønne sirkulære samfunn?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi tilknyttet NFR-prosjektet UrbanMine.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

De som ansettes må kunne bli opptatt på fakultetets ph.d.-utdanning i sosiologi.

Det lyses ut 3-årig PhD stipend i sosiologi knyttet til forskningsprosjektet UrbanMine. Stipendiaten skal sammen med forskerteamet delta i prosjektet gjennom hele perioden. Sammen med prosjektleder skal det utarbeides en konkret plan for doktorgradsprosjektet som et delprosjekt i hovedprosjektet som er støttet av Norges Forskningsråd (NFR).

Om hovedprosjektet UrbanMine

Norsk tittel: UrbanMine: Institusjonaliseringsprosesser for omstilling til det grønne sirkulære samfunn

Dette forskningsprosjektet ønsker

– i samarbeid med kommunale og private aktører

– å studere institusjonelle rammer og holdninger til mineralavfall som ressurs. Det undersøkes hvordan mineralavfall kan gjenbrukes og bli en ressurs for samfunnet. Hvilke hindringer står i veien? Hvilke muligheter ligger åpne? For å få svar på disse spørsmålene, må vi undersøke hvem som er ansvarlig, hvilken rolle forbrukere, politikk og næringsliv har, og hvilke lover og regler som påvirker avfallshåndtering. Kort sagt; hva slags institusjon er miljøvennlig avfallshåndtering og hvordan kan mineraler komme inn i en gjenvinningsordning? Det såkalte «grønne skiftet» krever omstilling mot et samfunn med mindre klimautslipp, og reduksjon av den samlede belastningen på natur og miljø. Begreper som det sirkulære samfunn, sirkulærøkonomi og «urban mining» er sentrale i tiden og uttrykker et behov for at vi som samfunn må håndtere avfall som ressurs.

Sentral i prosjektet er institusjonelt perspektiv knyttet til at sosiale institusjoner er viktig i omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Det teoretiske og analytiske rammeverket skal knyttes til klassisk institusjonsteorier der makt, roller, reguleringer og rammebetingelser inngår. I dette konkrete prosjektet handler dette spesifikt om hvordan samfunnet kan omstilles slik at brukte mineraler og metaller kan inngå i et sirkulært system. Innsamling av data skal skje gjennom feltstudier, intervju og surveyundersøkelser. Det er gjort et utvalg av tre caseområder i Nordland og Trøndelag hvor kvalitative studier skal gjøres.

For ytterligere beskrivelse av prosjekt UrbanMine se denne lenken.

Søkere bes utarbeide et refleksjonsnotat (3-5 sider) hvor prosjektideer, motivasjon og kompetanse fremheves, og hvordan denne kan tenkes brukes inn i prosjektet.

Stillingen er knyttet til utdanning- og forskningsmiljøet ved Faggruppen for miljø, internasjonale relasjoner, nordområdene og samfunnssikkerhet (MINS).

Ansettelsesperioden er tre år. Det er residensplikt i stillingen. Stillingen har kontorsted Bodø. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad. Søkere måkunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskaraktertilsvarende B eller bedre. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.

Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til Ph.D. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider: www.nord.no/no/studier/sosiologi-phd

 • Et refleksjonsnotat skal følge som vedlegg (se under). Endelig prosjektskisse skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Søkeren må beherske norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Refleksjonsnotat med beskrivelse av:

 • Prosjektidé og relevant kompetanse.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faggruppeleder for MINS, professor Berit Skorstad, tlf. +47 75 51 73 04, e-post [email protected]
 • Fagleder for Ph.D. sosiologi, professor Johans Tveit Sandvin, tlf. +47 75 51 76 31, e-post [email protected]
 • Dekan Hanne Thommesen, tlf. +47 48 27 10 59, e-post [email protected]

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komité for å vurdere søknadene. Søkere somoppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skalgodkjenne utvelgelsen

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men hvor fakultetet ikkekan tilby tilfredsstillende veiledning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 19. april 2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev.
 • Et refleksjonsnotat på 3-5 sider hvor prosjektideer, din motivasjon og kompetanse for stillingen fremheves, og det beskrives hvordan denne kan kan brukes inn i prosjektet.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, e-post og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30071694

Søk på stillingen

fnokode:1234