Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat i sosiologi - 8 stillinger

Søknadsfrist: 30.09.2019

Om stillingene

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig åtte midlertidige stillinger som stipendiat. Stillingene er knyttet til de fire faggruppene ved fakultetet. De som ansettes må kunne bli opptatt på fakultetets ph.d.-utdanning i sosiologi.

To stipendiatstillinger knyttet til faggruppe for ledelse og innovasjon

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor.


Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Faggruppen ønsker ph.d.-prosjekter i skjæringspunktet mellom sosiologi og organisasjons- og ledelsesteori. Søkeren bes sende en prosjektbeskrivelse som henvender seg til faggruppens områder og beskriver et ph.d.-prosjekt som tar utgangspunkt i sentrale endringer som det norske arbeidslivet står overfor, som klima, kjønn og migrasjon, og fokuserer på hvordan slike endringer i omgivelsene skaper nye vilkår for ledelse og organisering på virksomhetsnivå.

To stipendiatstillinger knyttet til faggruppe for historie, kultur og medier

Faggruppen ønsker at ph.d.-prosjektene skal knyttes til historisk sosiologi og/eller kultur- og mediesosiologi. Prosjekter innenfor følgende områder vil bli prioritert: 1) Medier, demokrati og ytringsfrihet, 2) Krig og ekstremisme, 3) Globalhistorie.

To stipendiatstillinger knyttet til faggruppe for miljø, internasjonale relasjoner, nordområde og samfunnssikkerhet (MINS)

Faggruppen ønsker prosjekter knyttet til miljøsosiologi og sikkerhetsforskning. Prosjekter innenfor følgende områder vil bli prioritert: 1) By/lokalsamfunn i omstilling til klimavennlig samfunn, 2) Sikkerhet og omstilling i nordområdene.

To stipendiatstillinger knyttet til faggruppe for velferd og sosiale relasjoner

Faggruppen ønsker ph.d.-prosjekter skal søker å bidra til utvikling av sosialt arbeid både som teoretisk emne og som praktisk yrkesutøvelse. Prosjektene må derfor være innrettet mot temaer eller tjenesteområder som er sentrale i sosialt arbeid. Det er ønskelig at prosjektbeskrivelsen tydeliggjør utfordringer og utviklingsmuligheter i sosialt arbeid og viser hvordan prosjektet vil bidra til utvikling av sosialt arbeid som fag.

For alle stillingene er tilsettingsperioden normalt tre år, uten arbeidsplikt. De to stillingene tilknyttet faggruppe for velferd og sosiale relasjoner kan endres til 4-årig stilling med 25% undervisningsplikt tilknyttet bachelorprogrammene i barnevern og sosialt arbeid om de som ansettes har særlige forutsetninger for å undervise på disse programmene.

Stillingene kan ha kontorsted Bodø eller Levanger. Det er residensplikt i stillingene.

Kvalifikasjonskrav

For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad. Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.

Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til Ph.D. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider: www.nord.no/no/studier/sosiologi-phd

 • En beskrivelse av ph.d.-prosjektet skal følge som vedlegg (se under). Endelig prosjektskisse skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Det er en fordel om søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, NOK 479 600. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

De som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • Dekan Hanne Thommesen, telefon +47 48 27 10 59, e-post [email protected]
 • Fagleder for Ph.D. sosiologi, professor Johans Tveit Sandvin, telefon +47 75 51 76 31, e-post [email protected]
 • For spørsmål om studieløpet: rådgiver Mathilde Dagsvik Ottesen, telefon +47 75 51 79 49, e-post [email protected]

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Det vil oppnevnes fire komitéer, en for hver faggruppe.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komité for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men hvor fakultetet ikke kan tilby tilfredsstillende veiledning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.09.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • I søknadsbrev skal det oppgis hvilken faggruppe søknaden knytter seg mot. Søkere som ikke oppgir faggruppe vil ikke bli vurdert.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071118

Søk på stillingen

fnokode:1234