Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat i psykisk helsearbeid

Søknadsfrist: 31.10.2019

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en tre-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i psykisk helsearbeid med fokus på jobbsøkere og deres pårørendes erfaringer med å motta individuell jobbstøtte. Prosjektet legger stor vekt på medforskning av personer med erfaringskompetanse.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet prosjektet IPSNOR som er finansiert av Forskningsrådet og organisert i Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse i Nordlandssykehusets psykisk helse og rusklinikk. Bakgrunnen for IPSNOR er at personer med alvorlige psykiske lidelser ofte står utenfor arbeidslivet og har trygd som viktigste inntektskilde. IPS-metoden (individual placement and support på engelsk, individuell jobbstøtte på norsk) har som målsetting å øke sysselsettingsgraden for denne målgruppen. Det er godt dokumentert at deltakelse i arbeidslivet som oftest bidrar til bedre livskvalitet enn å leve på trygd. IPS-metoden prøves nå ut i stadig større skala i Norge.

Forskningsprosjektet IPSNOR, som denne utlyste stillingen knyttes til, har allerede tre ph.d.-studenter involvert og prosjektgruppen vil til sammen utgjøre seks ph.d-studenter, en forskningsassistent, samt en rekke erfarne forskere fra både Norge og andre land. Deltakere i prosjektet kommer fra Nordlandssykehuset, London School of Economics, Orygen and Melbourne University, Black Dog Institute at University of New South Wales i Sydney, Haukeland Universitetssykehus, Nord Universitet, Universitetet i Tromsø samt Folkehelseinstituttet.

Stipendiaten i denne utlyste stillingen skal gjennomføre et tilhørende, men uavhengig ph.d-prosjekt med arbeidstittel «En kvalitativ undersøkelse av jobbsøkere og deres pårørendes erfaringer med å motta individuell jobbstøtte». Stipendiaten vil gjøre intervjuer med jobbsøkere og deres pårørende. Det er etablert ressursgrupper med personer med brukererfaring og ansatt en erfaringskonsulent som skal delta aktivt i gjennomføringen av prosjektet.

Stillingen har kontorsted i Bodø. Stipendiaten vil få en hovedveileder og 1-2 biveiledere som vil følge opp med nødvendig veiledning og støtte. I tillegg til å være tilknyttet prosjektet IPSNOR, vil stipendiaten være tilknyttet forskningsgruppen Psykisk helsearbeid ved Nord universitet.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helse- eller sosialfaglig og/eller profesjonsutdanning på mastergradsnivå.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • Det er en forutsetning av søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater.
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Har kvalitativ metodekompetanse og et ønske om å arbeide med praksisnær forskning og medforskning.
 • Har erfaring fra arbeid med personer med alvorlige psykiske lidelser.
 • Er initiativrik og selvstendig, men også har gode samarbeidsevner.
 • Har gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK kr. 479 600. Dersom det melder seg særs kvalifiserte søkere kan annen lønnsplassering i st. kode 1378 vurderes.

Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected], tlf: + 47 74 11 20 48

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.10.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant).

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30085606

Søk på stillingen

fnokode:1234