LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 26.06.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig en 100% midlertidig åremålsstilling som stipendiat i profesjonvitenskap med fokus på matematikkdidaktikk. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen «Matematikkundervisning- og læring».

Stillingen gjelder for en periode på tre år uten pliktarbeid, alternativt fire år med 25 % pliktarbeid per år. Stillingen kan ha kontorsted enten i Bodø, Levanger eller Nesna. Søkere må oppgi hvilket sted de foretrekker.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, noe som gir god mulighet for samarbeid uavhengig av geografisk plassering. Det er residensplikt for stillingen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen skal bidra til utvikling av ny teori og empirisk kunnskap knyttet til profesjonsvitenskap.

Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsprosjektet «Mathematics Opportunities for Deep Learning – MODEL Project», som gjennom empiriske studier av lærebøker, lærernes undervisning og elevenes kompetanse, tilknyttet utviklingsarbeid som utføres av lærere i grunnskolen, forsker på hvordan kvaliteten på undervisningen i grunnskolen kan forbedres ved å gi elevene mulighet til å utvikle numerisk resonnement innen tidlig algebra. Prosjektgruppen er tilknyttet et bredt nettverk av nasjonale og internasjonale forskere.

Opplæringsdelen av studiet utgjør totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det skrives en vitenskapelig avhandling som publiseres som en samling av artikler. Avhandlingen må skrives på engelsk.

Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i fagmiljøet, i den aktuelle forskningsgruppen og på internasjonale konferanser. Det er mulig at kandidaten må bruke noe tid på studier i utlandet i løpet av prosjektet.

Stipendiatens forskningsarbeid skal bidra til å styrke den vitenskapelige kunnskapsbasen for utdanningen i profesjonsvitenskap, og samtidig styrke kunnskapsbasen for profesjonspraksis innenfor yrkene som omfattes av programmet.

Doktorgradsstudiet kvalifiserer for forskningsaktiviteter på høyt vitenskapelig nivå og for annet arbeid som krever vitenskapelig innsikt og kunnskap om anvendelse av vitenskapelige metoder.

I løpet av doktorgradsprogrammet forventes det at stipendiatene tilegner seg faglig dybde og bredde innen det tverrfaglige området profesjonsvitenskap, slik at de kan plassere faget i en bredere samfunnsmessig sammenheng. De ulike doktorgradsoppgavene skal være faglige bidrag på høyt nivå til både profesjonsvitenskapen og samfunnet generelt.

Resultatet av forskningen forventes å sette nye temaer på dagsorden, og bidra til utvikling av ny teoretisk og empirisk kunnskap for utdanningen i profesjonsvitenskap.

Les mer om profesjonsvitenskap som fagområde på nettstedetvårt.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves mastergrad (eller tilsvarende) i matematikkdidaktikk eller tilrettelagt undervisning med fokus på matematikk eller alternativt en mastergrad i matematikk eller et tilstøtende fag og godkjent lærerutdanning, eller tilsvarende. For opptak til ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap kreves det karakter B eller bedre i gjennomsnitt (studiepoengskala fra A–E) både for studiet totalt og for mastergradsoppgaven. Årets masterstudenter som er i ferd med å fullføre studiet, kan også søke.
 • Analytiske ferdigheter og god kunnskap om forskningsmetoder som er relevante for det foreslåtte prosjektet.
 • Søkeren skal ha gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Det forutsettes at den som ansettes, tas opp på fakultetets doktorgradsprogram i profesjonsvitenskap. Se opptakskrav: Ph.d i profesjonsvitenskap
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt og plan for gjennomføring. Se veiledning for prosjektskisse.
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Bekreftelse på søkerens interesse for å forbedre kvaliteten på matematikkundervisningen i grunnskolen ved å tilby elevene mulighet til å utvikle numerisk resonnement innen tidlig algebra.
 • Gode kunnskaper i norsk eller et skandidanvisk språk både skriftlig og muntlig. Når det gjelder arbeidet i skolen, anbefales det på det sterkeste å beherske norsk, svensk eller dansk, eller å lære norsk.
 • Erfaring innen forskningsarbeid, inkludert formidling og publisering av arbeidet.
 • Søkerens syn på det å bli doktorgradsstipendiat.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491 200,- . For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 26.06.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming. Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30145373

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS