Ledig stilling ved Nord universitet

Professor / førsteamanuensis i veterinærmedisin - Bodø

Søknadsfrist: 20.01.2020

Vil du være med å videreutvikle og styrke dyrepleierutdanningen ved Nord universitet

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur lyser ut fast stilling for veterinær som professor/førsteamanuensis. Stillingen er i faggruppe Husdyr, produksjon og velferd, og primært tilknyttet studieprogrammet bachelor i dyrepleie. Arbeidssted vil i hovedsak være ved studiested Bodø, men stillingen kan også bli tillagt oppgaver ved studiested Steinkjer. Fakultetets studieportefølje er under vurdering, og endringer i denne vil kunne medføre at stillingen blir flyttet til Steinkjer fra og med høsten 2021.

Studieprogrammet Bachelor i dyrepleie er under utvikling, og kvalitetssikring av studiet og praksisen er viktige satsningsområder for fakultetet framover. Søkere med klinisk erfaring fra smådyrpraksis er derfor ønsket, og det forventes at den som ansettes bidrar aktivt til å videreutvikle og styrke dyrepleierutdanningen. Den som ansettes skal ivareta forskningsbasert undervisning knyttet til studieprogrammet og styrke forskning innen relevante fagfelt.

Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet i pedagogikk ved fakultetet, sammen med kolleger. I tillegg til undervisning og forskning, omfatter stillingen også administrativt arbeid ved fakultet knyttet til undervisning, forskning og formidling. Arbeidsoppgavene kan bli tilpasset fakultetets behov og den ansattes kompetanse.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må enten inneha eller ha faglig grunnlag for å få tildelt norsk autorisasjon som veterinær. Klinisk erfaring fra smådyrpraksis samt erfaring fra undervisning er ønskelig. God kjennskap til norske/skandinaviske dyreklinikker er en fordel. Studiet tilbys på norsk, og det er ønskelig med gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk, svensk eller dansk. Fakultetet har et internasjonalt fagmiljø og bredt internasjonalt samarbeid. Det kreves derfor også gode engelskkunnskaper.

Stillingen forutsetter bidrag i utvikling av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrag til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Kandidater som ikke har dokumentert pedagogisk kurs, må fullføre dette i løpet av de to første årene etter ansettelse. Nord universitet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

For ansettelse som professor

 • Det kreves professorkompetanse innenfor veterinærmedisin (cand. med. vet). Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

For ansettelse som førsteamanuensis

 • Det kreves bestått akademisk grad innenfor veterinærmedisin (cand. med. vet) samt norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Kandidaten må dokumentere publikasjoner i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrift. Det vil bli vektlagt om søkere har deltatt i nasjonale eller internasjonale prosjekter, fortrinnsvis finansiert via konkurranseutsatt finansiering. Fakultetet arbeider tett opp mot eksterne instanser, noe som betyr at den som ansettes vil samarbeide med finansieringskilder, myndigheter, private aktører og forskere fra andre fagfelt.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

For ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves bestått akademisk grad innenfor veterinærmedisin (cand. med. vet.)
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen.
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1011 for førsteamanuensis og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomite i henhold til innsendt materiale. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til prøveforelesning og intervju.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 10.01.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 20.01.2020

Ref.nr. 30072713

Søk på stillingen

fnokode:1234