Ledig stilling ved Nord universitet

Postdoktor innen strategisk kommunikasjon

Søknadsfrist: 01.11.2019

Har du interesse og erfaring innen strategisk kommunikasjon?

Om stillingen

Storsatsning på Kommunikasjonsarbeid på Nord universitet

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Fakultet for samfunnsvitenskap skal starte opp nye studier innenfor kommunikasjonsarbeid. I den forbindelse trenger vi å styrke fakultetets forsknings- og undervisningskompetanse innenfor kommunikasjon, markedsføring, digitalisering m.m.

I første omgang lyser vi ut fire stillinger:

 • Førsteamanuensis
 • Postdoktor
 • To stipendiatstillinger

Fra studieåret 2020-21 tilbyr fakultetet et nytt studietilbud på masternivå i journalistikk og kommunikasjonsarbeid. De ledige stillingene er primært innenfor fagområdet strategisk kommunikasjon. Stillingene vil bli koblet til den pågående forskningen på fagfeltet, og knyttes til faggruppa Historie, kultur og medier. Stillingene har kontorsted på campus Bodø, og har tiltredelse senest 01.08.2020. Det er residensplikt i alle stillingene.

Om stillingen som postdoktor:Ved Nord universitet er det ledig en åremålsstilling/ 2-årig, midlertidig stilling som postdoktor med arbeidsfelt strategisk kommunikasjon. Søkerne bes sende en beskrivelse av et prosjekt som tar utgangspunkt i sentrale problemstillinger knyttet til kommunikasjonen mellom regionale og lokale myndigheter, virksomheter og andre aktører, lokalt og nasjonalt. Aktuelle forskningstema innenfor dette området kan være relasjonen mellom journalister og kommunikatører i en lokal/regional setting, eller de lokale og regionale protestaksjonene vi har vært vitne til den siste tiden, for eksempel innenfor helse-, utdanning- og transportsektoren. Sentrum-periferiaksen bør her være sentral. Evne til samarbeid vil bli vektlagt.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad innen relevant fagområde.
 • Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser.
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy.
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendt skriftlige arbeider.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk (ev. skandinavisk språk).
 • Profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Det er viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere segmot profesjonsspesifikke problemstillinger.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor, ltr.59 (kr: 523.200,- i året).

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Alle søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet interne komitéer for å vurdere søknadene innen hver sine stillinger. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komité.Sakkyndig komité skal godkjenne utvelgelsen.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.11.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor du redegjør for ideen til forskningsarbeidet, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan/publiseringsplan.
 • Fullstendig curriculum vitae (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål, diplomer og relevante attester.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner (navn, relasjon til søker, telefonnummer, e-postadresse).
 • Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30086342

Søk på stillingen

fnokode:1234