LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor i naturfagdidaktikk

Søknadsfrist: 05.06.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), er det ledig en 100 % åremålsstilling som postdoktor Innenfor fagområdet naturfagdidaktikk.

Stillingen er ledig for en periode på tre år med 20 % arbeidsplikt. Pliktarbeid vil være knyttet til undervisning og veiledning.

Formålet med stillingen er å støtte og styrke institusjonens forskning knyttet til Newton- rom, samt å gi forskere med doktorgrad anledning til å kvalifisere seg for vitenskapelige toppstillinger.

Søker skal presentere en forskningsskisse innenfor prosjektets rammer hvor det forventes at teoretisk rammeverk, empirisk felt oganslag til fremgangsmåte skisseres. Det legges vekt på relevans, teoretisk fundament og gjennomførbarhet. Det skal også legges inn ved en publiseringsplan for postdocperioden.

Som postdoktor vil du inngå i faggruppen grunnskolelærerutdanningen og blir knyttet til forskningsgruppen Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer. Det tas forbehold om endring av faggruppe på grunn av evt. endringer i organiseringen ved fakultetet.

Newton- rom er alternative læringsarenaer innen naturfag, matematikk og teknologi (STEM) som deles av mange skoler innen et geografisk område. Rommene er kjennetegnet av at de har moderne, høykvalitets læremidler som man normalt ikke har tilgang til på hver enkelt skole, samt lærere og aktiviteter som er rettet inn mot spennende og innovativ undervisning innen STEM-fagene. En viktig metodisk tilnærming i prosjektet er bruk av video for å studere aktiviteten i Newton-rommene. Interesserte søkere kan få tilsendt prosjektbeskrivelsen for prosjektet, slik at de kan utforme en søknad som faller innenfor prosjektets rammer. Kontakt prosjektleder Wenche Rønning for prosjektbeskrivelse.

Postdoktoren vil bli tilknyttet kompetanse innenfor klasseromsforskning og videoforskning gjennom å være del av prosjektgruppen som jobber med Newton-rom prosjektet, og vil slik få tilgang til et spennende og sterkt arbeidsfellesskap. I tillegg vil vedkommende være medlem av forskningsgruppen Læring i interaksjon på ulike læringsarenaer. Forskningsgruppen har tilgang til et bredt nettverk av internasjonale forskere og prosjekter, og et videolaboratorium med topp utstyr for denne type forskning.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad innen relevant fagområde, , fortrinnsvis naturfagdidaktikk
 • Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk (ev. skandinavisk språk).

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Forskningsarbeidets plan - kvalitet og relevans
 • Søkernes publikasjoner og faglige og personlige forutsetning for å gjennomføre prosjektperioden
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet
 • Profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetene. Det er viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger
 • Gode samarbeidsevner og evne til å videreutvikle og spre kunnskap

Prosjektskisse

Søker skal utarbeides en plan for prosjektperioden (4-5 sider).

En slik plan skal inneholde:

 • Konkrete planer for gjennomføring av forskningsarbeidet
 • Det skal legges ved en plan for publiseringer og formidling av naturfagdidaktisk forskningsarbeidet
 • Kunne plassere egen forskning i både vitenskapelig forskning og utviklingsarbeid
 • Vise inkludering av faggruppens masterstudenter fra Master Grunnskolelærerutdanning i forskningsarbeidet.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor - NOK kr. 543.500- 594.300, Ltr. 60 - 65. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faggruppeleder og prosjektleder Wenche Rønning tlf. 75517613 eller 90993408, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 05.06.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • En prosjektskisse med plan for forskningsarbeidet på 4-5 sider må legges ved søknaden. Prosjektskissen må inneholde en beskrivelse av forskningside og plan for framdrift for de ulike delene av forskningsarbeidet og en publiseringsplan
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søkerne vil bli vurdert av en intern sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Referanse: 30143706

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS