Ledig stilling ved NMBU

Overingeniør innen organisk kjemi

Søknadsfrist: 09.08.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene: Institutt for prekliniske fag og patologi (Prepat), Institutt for parakliniske fag (Parafag), Institutt for produksjonsdyrmedisin (Prodmed), og Institutt for sports- og familiedyrmedisin (Sportfamed). Vi driver også dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget snart er ferdigstilt bli samlokalisert i Ås.

Bryr du deg om miljøgifter?

Om stillingen

Ved Faggruppe for toksikologi, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen er det ledig fast heltidsstilling som overingeniør innen organisk kjemi.

Institutt for Parakliniske fag består av åtte faggrupper: Farmakologi, Toksikologi, Mattrygghet, Akvamedisin, Bakteriologi og mykologi, Parasittologi, Virologi, Ernæring og helse.

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

Hovedarbeidsplass og daglige virke blir ved Miljøtoksikologilaboratoriet. Laboratoriet har som hovedoppgave å påvise miljøgifter i dyr, mat og mennesker samt å studeres mulige helseeffekter av miljøgifter.

Miljøtokslaboratoriet arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen miljøkjemi. Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 (TEST 137). I henhold til akkrediteringen deltar laboratoriet årlig i et bestemt antall internasjonale ringtester og tester sin kvalitet i forhold til internasjonale referansestandarder. Laboratoriet har dessuten utviklet egne interne referansestandarder.

Laboratoriet deltar i undervisning i miljø- og mattoksikologi på NMBU og gir veiledning og opplæring i analysemetoder og helseeffekter til bachelor-, master, og doktorgradsstudenter fra NMBU, andre universiteter og høyskoler i Norge og internasjonale universiteter.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består blant annet i:

Laboratoriearbeid innen fagområdet miljøtoksikologi med analyse av ulike miljøgifter i prøver fra dyr, mat og mennesker, primært på LC-MS og GC-MS.

Prøveopparbeiding, resultatbehandling og rapportering.

Delta i metodeutvikling og formidling av forskningsresultater

Deltaking i drift og rutinemessig vedlikehold av laboratoriet og instrumentene.

Bistå vitenskapelig personell i undervisning og veiledning av studenter og ph.d.-kandidater, og tilrettelegge for undervisningen ved behov.

Ansvar for utvikling og vedlikehold av laboratoriets kvalitetssystem.

Administrative oppgaver knyttet til driften av laboratoriet

Noe annet administrativt arbeid kan tilkomme (for eksempel deltagelse i komiteer og utvalg).

Kompetanse

Det kreves:

 • Mastergrad i organisk kjemi/toksikologi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med opparbeiding av biologisk materiale for GC/MS og LC/MS analyser samt utregning og databehandling av resultater
 • Erfaring med bruk av aktuelle instrumenter, feilsøking og metodeutvikling
 • Kunnskap om og erfaring med kvalitetssikring, fortrinnsvis fra akkreditert laboratorium
 • Evne til kunne arbeide selvstendig, raskt og effektivt
 • Gode evner til å kommunisere både på norsk og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med bruk av statistikk
 • Pedagogisk kompetanse
 • Erfaring med kvalitetssikring etter NS-EN ISO/IEC 17025

Du må også:

 • Ha interesse for forskning
 • Være systematisk og ryddig
 • Være god på samarbeid
 • Kunne utføre oppgaver selvstendig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 overingeniør (ltr. 53 - 61) (NOK 472 000 - 542 400) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 09.08.2020

Søk stillingen