Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Overingeniør i kjemi

Søknadsfrist: 01.05.2019

Om stillingen

Ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig vikariat som overingeniør i kjemi i perioden 12.08.2019 til 10.10.2020.

Stillingen er knyttet til institutt for natur, helse og miljø, og nærmeste overordnede er instituttleder, Live Semb Vestgarden. Hovedarbeidssted er p.t. Bø i Telemark.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag (INHM) utdanner bachelorkandidater innen natur- og miljøforvaltning og masterkandidater i natur-, helse og miljø. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har også et doktorgradsprogram innen økologi. Programmet er tilknyttet INHM og inkluderer undervisning og forskning på et bredt spekter av økologiske problemstillinger innen akvatisk og terrestrisk økologi, fra småskala til globalt perspektiv. Internasjonalt samarbeid står sentralt.

INHM har velutstyrte laboratorier for kjemi, genetikk, mikrobiologi og mikroskopi, samt kyndig teknisk laboratoriepersonale, som utfører analyser og veileder studenter på alle nivå. Det er tett samarbeid med de faglig tilsatte på instituttet, som også rekvirerer analyser, og/eller jobber på laboratoriet selv med egen forskning. Instituttet driver også Jordlaboratoriet i Bø, som tar imot jordprøver for bl.a. næringsstoffanalyser.

På kjemilaboratoriet har vi i dag følgende avanserte analyseinstrument: gasskromatograf/massespektrometer (GC-MS), TOC-analysator, spektrofotometer, kvikksølvanalysator, ionekromatograf, FIA (flow injection analysator) og atomabsorpsjonsspektrofotometer (AAS). I tillegg er det flere enklere instrumenter i daglig bruk.

Den som tilsettes, kan forvente seg følgende oppgaver:

 • Ansvar for undervisning i kjemi på bachelornivå (forelesninger, laboratorieøvelser, regneøvelser, feltkurs mm)
 • Faglig ansvar for kjemilaboratoriet
 • Ansvar for sentrale analyseinstrumenter
 • Ulike kjemiske analyser av vannprøver og ekstrakter
 • Veiledning av studenter i analysearbeid på bachelor-, master- og ph.d.-nivå

Vi søker en person som har faglig bakgrunn i kjemi og som har teknisk innsikt og dokumentert erfaring med kjemiske instrumenter og analyser. Søkeren bør ha dokumentert undervisningserfaring og lyst og evne til å jobbe med både undervisning og analysearbeid. Vi ønsker også en som har erfaring og trives med laboratorieveiledning av enkeltstudenter eller grupper av studenter på alle nivå. Det er en fordel om vedkommende har erfaring med å jobbe i et aktivt forskningsmiljø.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes bør derfor kunne gi undervisning og veiledning via digitale medier. Stillingsinnehaveren må påta seg administrative oppgaver som hører til arbeidsplikten for samtlige ansatte.

Det pågår et løpende omstillingsarbeid som kan få innvirkning på stillingens innhold, ansvar- og arbeidsområder.

Kvalifikasjoner

 • Minst 3-4 års høyere kjemiutdanning, gjerne mastergrad eller tilsvarende fra universitet eller høgskole, og relevant praksis.
 • Allsidig arbeidserfaring og relevant tilleggsutdanning kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk. Da undervisningsspråk i hovedsak er norsk, må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).
 • Aktuell kandidat må ha dokumentert gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Undervisning og veiledning på master- og ph.d-nivå foregår i stor del på engelsk.
 • Det er ønskelig med pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktiskpedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk.
 • Gode IT-kunnskaper
 • Det er ønskelig med erfaring innen fagområdet

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet og sørvisinnstilthet
 • evne til å arbeide selvstendig og i grupper
 • evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • godt sosialt miljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som overingeniør (stillingskode 1087) lønnes i lønnstrinn 56-68, som utgjør kr 488 500 - 607 700 i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vi vil også be om at det holdes en kort prøveforelesning over oppgitt tema i forbindelse med intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Live Semb Vestgarden ved institutt for natur, helse og miljø, fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag kontaktes (+47 35952797, [email protected]).

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen