LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seminarleiar - hausten 2024

Søknadsfrist: 03.06.2024

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad. 

Det psykologiske fakultet består av fem institutter og tre senter. Les mer om fakultet og tilhørende institutt. 

Ynskjer du å jobbe som seminarleiar hausten 2024?

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seminarleiarar

Det psykologiske fakultet lyser ut ledige stillingar som seminarleiar til seminargrupper på årsstudiet i psykologi i emna PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie, PSYK112 Sosial- og personlegdomspsykologi og PSYK113 Innføring i Metode, for hausten 2024.

Arbeidsoppgåver:

 • Planleggje og gjennomføre seminar.
 • Diskutere faglege problemstillingar med studentane på seminargruppa.
 • Gje tilbakemeldingar på innleverte skriftlege arbeid.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du må ha teke eksamen i eitt eller fleire av kursa, eller kunne dokumentere tilsvarande fagleg kompetanse.
 • Det er ein føremon om du har gått nokre semester på profesjonsstudiet i psykologi, er student på masterprogrammet i psykologi- eller arbeids- og organisasjonspsykologi, eller er 3. eller 5. semesterstudent på dei relevante bachelorprogramma ved fakultetet, men dette er ikkje eit krav.
 • Om du har fagleg bakgrunn frå eit anna fakultet, vert det krevd at du har minimum 30 studiepoeng i psykologi.

Vidare forventningar til deg:

 • Du likar å jobbe med menneske, er forståelsesfull og liker å tilretteleggje for aktiv læring. Du kan arbeide sjølvstendig, er strukturert og god til å planleggje.
 • Du er motivert til å arbeide med ferske studentar og kan bidra til å etablere et godt læringsmiljø for dei.

Vi tilbyr:

 • Du vil få tilbud om pedagogisk og praktisk opplæring i emnet PSYKSEM, 2,5 studiepoeng, som du kan søkje om å få innpassa som frie emne i ei bachelorgrad. I tillegg vert det halde eige informasjonsmøte for alle seminarleiarar.
 • Seminara går over 4- 9 veker, avhengig av emne. Kvart seminar varer i to timar (2 x 45 minutt).
 • Jobben er relevant i høve til det du har lært gjennom studiet, og det vil gje deg verdifull røynsle innan rettleiing og undervisning. Timeløn etter ltr. 35 (utan bachelorgrad), ltr. 38 (med bachelorgrad), ltr. 46 (med mastergrad), med førebuingsfaktor 2,5. Du får også løn for å delta på informasjonsmøtet, for å rette oppgåver og dersom det vert ekstra arbeid i samband med semesterstart.

Søknad:

 • kort søknadstekst
 • CV
 • karakterutskrift (vi aksepterer i denne samanhengen óg kopi/skjermdump av Studentweb).

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:

Mangfald er ein styrke og gjer at vi kan løyse oppgåvene våre endå betre. UiB treng difor kvalifiserte medarbeidarar uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsetjing, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Vi oppmodar søkjarar med funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hól i CV-en til å søke. Dersom du kryssar av for dette i søknaden kan du bli positivt særbehandla. Vi inviterer alltid minst ein kvalifisert søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju.Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS