LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Faglig koordinator for REKOM ved barnehagelærerutdanningen - Levanger

Søknadsfrist: 10.10.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, barnehagelærerutdanningen, studiested Levanger, er det ledig fast 100 % stilling som faglig koordinator for REKOM.

REKOM er en ordning som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Nord universitet skal i samarbeid med kommunene utvikle et forskningsbasert og praksisrettet innhold i barnehagebasert kompetanseutvikling. Kommunene har ansvar for kvalitetsutvikling i barnehagene, og den regionale ordningen skal sørge for et stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og barnehagesektoren.

Stillingen har kontorsted i Levanger. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom administrativt og vitenskapelig ansatte ved fakultetet, uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til faglig koordinering av Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOM), men vil også dreie seg om koordinering av andre prosjekt knyttet til barnehagelærerutdanningen, som for eksempel Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil være koordinering av barnehagelærerutdanningens REKOM arbeid med regionene i Trøndelag, i tett samarbeid med barnehageeiere, barnehager og administrativt og vitenskapelig ansatte på utdanningen. Koordinatorfunksjonen skal lede utviklingen av samarbeid mellom regionene og Nord universitet, være med å utvikle planer for faglig innhold i ordningen med våre samarbeidsparter, og i samarbeid med vitenskapelige ansatte bidra i det faglige arbeidet i regionene.

Kvalifikasjonskrav

 • Det er ønskelig med barnehagefaglig utdanning på masternivå, men søkere med bachelorgrad i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning oppfordres også til å søke.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Søkerne må ha erfaring med ledelse i barnehage og/eller barnehageutvikling.
 • Fagdidaktisk kompetanse vil bli vektlagt.
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse, organisasjonsutvikling, analysearbeid og veiledning.
 • God kjennskap til rammeplan for barnehagen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk).For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant yrkeserfaring
 • Erfaring med ledelse av utvikling- og prosjektarbeid
 • Erfaring med veiledning
 • Relevant tilleggsutdanning kan bli tillagt vekt
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med kolleger og samarbeidspartnere
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi kan tilby

Stillingen har funksjonstittel faglig koordinator REKOM, og lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 for universitetslektor, eller kode 1007 høgskolelærer, avhengig av kompetanse. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Søknad

Søknad med cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 10. oktober 2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070815

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS