LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Administrasjonssjef ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Søknadsfrist: 09.10.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og to senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Er du vår nye administrasjonssjef ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Administrasjonssjef

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Det psykologiske fakultet har ledig ei fast 100 % stilling som administrasjonssjef. Stillinga rapporterer til instituttleiar.

HEMIL blei etablert i 2010. Instituttet utfører forsking og tilbyr utdanningsprogram innanfor helsefremjande arbeid, barnevern og kjønns- og utviklingsstudiar

Arbeidsoppgåver:

 • Personalansvar for administrasjonen, dagleg drift av Instituttet, og overordna administrative funksjonar
 • Ansvar for utvikling, iverksetting og oppfølging av administrative prosedyrar og rutinar
 • Saksbehandlings-, utviklings- og utgreiingsoppgåver
 • Rådgjevar og støttefunksjon for instituttleiar
 • Det kan over tid bli nokre endringar i ansvars- og arbeidsoppgåvene for denne stillinga

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på masternivå. Relevant praksis og etter- og vidareutdanning kan i unnatakstilfelle erstatte utdanningskravet
 • Kompetanse og erfaring frå forskingsmiljø og kjennskap til universitets- og høgskulesektoren, personalbehandling, økonomistyring, relevant administrativt arbeid og saksbehandling er ein fordel
 • Forståing for å jobbe i internasjonale miljø er en fordel
 • Kjennskap til relevante lov- og avtaleverk er ein fordel
 • Vi ser etter deg som er positiv og har god leiareigenskapar og evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid
 • Gode kommunikasjonsevner og gode norsk- og engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Det blir lagt stor vekt på evna til å kommunisere med, lytte til og motivere medarbeidarar

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som administrasjonssjef (kode 1058) etter hovudavtalane i staten, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar. Det utgjer for tida ei årleg løn på kr. 600 000-680 000. For særleg kvalifiserte søkjarar kan fakultetet vurdere høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS