LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Administrasjonssjef - Klinisk institutt 2 (K2)

Søknadsfrist: 11.04.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Administrasjonssjef

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2 (K2), er det ledig ei leiarstilling som administrasjonssjef (100 %) med tilsetjing snarast. Dette er ei spennande stilling i eit travelt arbeidsmiljø med dyktige fagfolk i eit kompetitivt miljø. Administrasjonssjefen inngår i instituttet si leiargruppe og har personalansvar for administrasjonen som i dag tel 18 personar fordelt på to lokalitetar. Administrasjonssjefen er linjeleder for alle tekniske ansatte.

K2 er det største instituttet ved Det medisinske fakultet og eit av dei største ved heile UiB med omlag 350 tilsette, deriblant ca 80 årsverk i vitskapelege hovudstillingar. Samla budsjett ligg på om lag 230 millionar kroner inklusive ekstern finansiering på vel 120 millionar kroner. Instituttadministrasjonen gjev administrativ støtte til fagmiljø innan studieadministrasjon, økonomiforvaltning, prosjektstyring, forskingsadministrasjon og forskarutdanning. K2 har delt studieadministrasjon med Klinisk institutt 1.

Instituttet er organisert i 21 forskingsgrupper og 17 undervisningsgrupper innretta mot forsking, innovasjon, undervisning og formidling innan ei rekkje laboratoriefag og kliniske fag. K2 har tre kjernefacilitetar innan human genomikk, flowcytometri og metabolomikk og mange sentre med spisskompetanse, inkludert fleire K.G. Jebsen sentre, Influensasenteret, Brogelmann forskningslaboratorium, Forskingseining for folkehelseundersøkjingar og to sentre for framifrå forsking; NORMENT og CCBIO.

Instituttet har areal i fleire etasjar i Laboratoriebygget, Glasblokkene 1 og 2, Armauer Hansens hus, Kvinneklinikken og Sentralblokka, alt på Haukeland Campus med gåavstand mellom einingane. I tillegg har instituttet ansatte med arbeidsstadar i Stavanger, Førde, Haugesund og ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus.

Arbeidsoppgåver:

 • Personalansvar for administrasjonen, dagleg drift av instituttet og overordna administrative funksjonar
 • Ansvar for utvikling, iverksetting og oppfølging av administrative prosedyrar og rutinar
 • Saksbehandlings, utviklings- og utgreiingsoppgåver
 • HMS-ansvar
 • Økonomioversikt
 • Delta i strategiarbeid og utvikling av administrasjonen
 • Omstillingsoppgåver
 • Rådgjevar og støttefunksjon for institutteiar og leiargruppa i administrative saker
 • Referent for instituttrådet

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant administrativ erfaring frå UH-sektoren er ein føremon
 • Leiarerfaring er eit krav
 • Gode digitale ferdigheiter
 • Gode samarbeidsevner
 • Vere strukturert og ha gode planleggingsevner
 • Erfaring med søknadsprosessar innan forsking er ein føremon
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne i båe målføre og engelsk
 • Løysingsorientert, sjølvstendig og resultatorientert
 • Evne til å leie og motivere medarbeidarar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet

Vi søkjer ein person som

 • ønskjer å arbeide med administrasjon som støtter forsking, innovasjon, undervisning og kommunikasjon
 • har evne til å involvere og motivere
 • har stor grad av sjølvstende og er løysingsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har god digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • likar å jobbe med og har erfaring med endringsprosessar og omstilling
 • likar å jobbe i eit hektisk miljø med stort spenn i arbeidsoppgåver

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som administrasjonssjef (kode 1058) i lønssteg 65 - 74 (for tida kr 586 500 – 694 400) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS