Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Avdelingsleder ved Læringsmiljøsenteret - Avdeling Porsgrunn

Søknadsfrist: 26.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som avdelingsleder ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Avdeling Porsgrunn. Avdelingen har ca. 20 ansatte og stillingen er ledig fra 01.08.2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) inngår i Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret er et landsdekkende senter, ett av elleve nasjonale sentre innen utdanning. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere nasjonal utdanningspolitikk. I tillegg jobber senteret med egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling for barnehager og skoler, samt undervisning og veiledning ved universitetet. Læringsmiljøsenterets visjon er å være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 95 ansatte tilknyttet senteret.

Vi søker en person som vil styrke senterets posisjon som et nasjonalt ledende, nyskapende og attraktivt kompetansemiljø innenfor læringsmiljø i barnehage og skole.

Avdelingsleder skal inspirere og motivere sine medarbeidere til å yte sitt beste og til å samarbeide for å nå felles mål. Avdelingsleder er en del av senterets ledergruppe og skal bidra til å utvikle og sette i verk senterets og universitetets faglige og administrative strategier.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Vi søker en person som vil være med å:

 • arbeide for at senteret skal være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole
 • styrke senterets posisjon som et ledende senter med nyskapende forskning og forskningsformidling
 • videreutvikle senterets utdanningsportefølje i tråd med samfunnets behov
 • styrke og delta aktivt i nasjonale og internasjonale forsknings- og formidlingsnettverk og samarbeidsforum
 • videreutvikle våre kompetansetilbud rettet mot praksisfeltet både gjennom:
  1. nasjonale oppdrag fra Utdanningsdirektoratet
  2. desentralisert kompetanseutvikling rettet mot skolen
  3. regional kompetanseutvikling rettet mot barnehagefeltet
  4. egeninitierte kompetanseutviklingstilbud

Hovedoppgaver

 • bidra i utviklingen av strategiske planer for senteret
 • arbeide aktivt med gjennomføring av senterets vedtatte strategi og initiere og implementere nødvendige endringer
 • ta hovedansvar for senterets utadrettede virksomhet
 • utøve personalansvar for vitenskapelig ansatte i avdelingen i Porsgrunn, gjennom personalledelse, medarbeiderutvikling, faglig utvikling og ivareta og videreutvikle et godt sosialt arbeidsmiljø
 • følge opp og implementere beslutninger tatt på grunnlag av vedtak fra universitetsstyre, fakultetsstyret og senterrådet
 • bidra til god kommunikasjon og informasjon eksternt, internt i avdelingen og overfor universitetets øvrige enheter
 • bidra til synergier mellom senteret og fakultetet gjennom samarbeid med andre enheter ved fakultetet
 • bygge nettverk og partnerskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Avdelingsleder vil i tillegg kunne bidra i det vitenskapelige arbeidet ut fra kompetanseprofil. Det vitenskapelige arbeidet foregår i temagrupper og forskningsgrupper på tvers av avdelingene.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • doktorgrad innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, ledelse eller et annet område med relevans for læringsmiljø i barnehage og skole
 • gode lederegenskaper, gjerne med ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner
 • relevant erfaring, fortrinnsvis innenfor forskning, utdanning og/eller formidlingsvirksomhet
 • kjennskap til norsk barnehage, skole og/eller PPT
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring med prosjektorientert, tverrfaglig forsknings- og formidlingssamarbeid
 • har evne til å videreutvikle en god organisasjonskultur
 • er serviceinnstilt og fleksibel
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge nettverk og partnerskap nasjonalt og internasjonalt

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til HR-rådgiver Camelia Danaei, e-post: [email protected], tlf: 51 83 31 49.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 800.000-960.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider, eventuell lederutdannelse og ledererfaring, og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og før det avgis innstilling.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen