LEDIG STILLING VED UNIS

Avdelingsleder - avdeling for arktisk teknologi

Søknadsfrist: 18.04.2021

UNIS

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi.


All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bl.a. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Om stillingen

Avdeling for arktisk teknologi har ledig 100 % åremålsstilling som avdelingsleder. Avdelingen har for tiden 2 professorstillinger, 1 førsteamanuensis, 2 stipendiater og 13 II’er-stillinger. Avdelingen driver utdanning og forskning innen ismekanikk, offshore engineering, last og strukturer, geoteknikk, miljøteknologi og toksikologi, arktisk sikkerhet og fornybare energiløsninger. Avdelingen tilbyr 16 kurs på bachelor, master og PhD-nivå.

Avdelingsleder er avdelingens daglige leder, og vil ha fullmakt til å avgjøre løpende saker. Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og vedtak fattet i UNIS sitt styre. Avdelingslederen rapporterer og gir råd til administrerende direktør og inngår i UNIS sin ledergruppe.

Avdelingsleder ansettes på åremål for fire år, med mulighet for fornyelse to ganger (til sammen inntil 12 år).

Arbeidsoppgaver

Alle typer oppgaver knyttet til ledelse av fagavdeling ved UNIS, herunder faglig ansvar, personalansvar og økonomiansvar. Avdelingsleder har et særlig ansvar for å se den daglige drift i et helhetlig perspektiv og representere beslutninger fattet av styre og ledergruppe overfor medarbeiderne.

 • Lede og utvikle virksomheten ved avdelingen med fokus på kjerneoppgavene og bidra til utvikling og samarbeid på tvers av avdelingene for å skape ett UNIS
 • Forberede saker for UNIS ledergruppe/styre, og iverksette ledergruppens/styrets vedtak
 • Lede avdelingens strategiske arbeid og sørge for at avdelingen har oppdaterte strategier/handlingsplaner som understøtter UNIS sine overordnede strategier, og at disse følges opp ved revisjoner av institusjonens bemanningsplan
 • Delta i rekrutteringsprosesser i samarbeid med administrasjonen og fastlandsuniversitetene
 • Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Iverksette og følge opp personalpolitiske strategier og tiltak. Gjennomføre medarbeidersamtaler og ivareta de ansattes rett til medbestemmelse
 • Sørge for at intern kontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner
 • Påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i studietilbud, undervisning og forskning, og bidra med kunnskap til å løse både lokale og globale utfordringer
 • Bidra til at teknisk-administrative tjenester gir effektiv drift av virksomheten
 • Representere og posisjonere avdelingen og fremme internt og eksternt samarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende doktorgradsnivå på avdelingens fagfelt
 • Relevant praktisk arbeidserfaring med administrasjon og ledelse
 • Forskningsledererfaring, evne til nyskapning og innhenting av stor forskningsfinansiering, og erfaring med administrasjon av gjennomføring av store prosjekter må dokumenteres
 • Erfaring med å organisere og lede undervisning vil være ønskelig
 • Søkeren må beherske norsk eller skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt

Betingelser

I stillingen som avdelingsleder skal inntil 50 % av tiden kunne settes av til avdelingslederfunksjonen. Den resterende 50% av stillingen settes av til å lede utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter ved UNIS, innen Arktisk sikkerhet og/eller fornybar energi. UNIS har etablert et senter for Arktisk sikkerhet, og skal nå bidra til å etablere et nasjonalt forskning- og innovasjonssenter for fornybar energi i Longyearbyen, som kobler universitet, forskningsinstitutter og industri.

Tilsetting er i stillingskode 1407 avdelingsleder i statens regulativ, avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr 34 560 årlig. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %.

UNIS arbeider for likestilling inn naturvitenskap, teknolog, og ledelse, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise-og flyttekostnader ved oppstart i stillingen, tjenestebolig og tilskudd til feriereise etter gjeldende regelverk.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS