Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senterleder for dScience – Centre for Computational and Data Science

Søknadsfrist: 21.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og fire forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for tre sentre for fremragende forskning, to sentre for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Om stillingen

dScience – Centre for Computational and Data Science er et forskningssenter ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet (MN) ved Universitetet i Oslo (UiO) som er under etablering med planlagt oppstart 01.01.2021. Tilsetting skjer på åremål for inntil fem år fra tiltredelse, med mulighet til forlengelse for én periode etter ny utlysning.

Formålet med senteret er å samle forskningsmiljøer for data science og beregningsorientert vitenskap på tvers av fagområder og institutter for å styrke UiOs vitenskapelige posisjon innen området. Gjennom grunnleggende forskning og i tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor skal senteret bidra til utdanning av morgendagens arbeidsstyrke og utvikling av det generelle kunnskapsgrunnlaget for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser.

Senteret skal skape nye arenaer for samhandling. Utforske og utvikle samarbeid på tvers av fag og disipliner og mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor. Senteret skal bidra til å posisjonere Norge på den internasjonale arena innen fagområdet.Senteret vil bli lokalisert på Blindern nær aktuelle fagmiljøer og fakultet.

Arbeidsoppgaver

Senterleder ansettes ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Stillingen vil dekke en stor bredde av oppgaver:

Senterleder har det øverste ansvaret for utvikling og løpende drift av senteret for alt tilknyttet vitenskapelig, teknisk og administrativt personell. Senterleder har ansvaret for at senteret utvikles og driftes i tråd med ambisjoner, senterreglement og for at senteret følger opp senterstyrets vedtak. Senterleder må sikre at senteret har åpne møteplasser for senterpartnere, og være en drivkraft i gjennomføringen av aktuelle seminarer, konferanser, møter mm.

Senterleder må utvikle og koordinere initiativ og aktiviteter mellom senteret, aktører ved MN-fakultetet, aktører ved UiO, aktuelle eksterne aktører i næringsliv og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. Senterleder må sikre at senteret samarbeider med aktuelle partnere for utviklingen av fagfeltet. Senterleder må sikre at senteret har aktive kommunikasjonskanaler mot omverden, herunder for å profilere forskningsaktivitet som foregår ved senteret.

Det forventes at senterleder, i samarbeid med vitenskapelig ansatte, evner å innhente betydelig ekstern finansiering til forskning, utvikling og drift av senteret.

Arbeidsoppgavene for senterleder vil være varierte. Senterleder må være visjonær, ha svært gode samarbeidsevner, lederegenskaper, være tilstrekkelig lyttende og samtidig selvstendig, ha gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet.

Senterleder rapporterer til senterstyret. Stillingen kan pålegges andre oppgaver. Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Professorkompetanse innen relevant fagområde, samt stor breddeforståelse og tverrfaglig tilnærming
 • Personlig evne og tilstrekkelig inngående kjennskap og oversikt til å bygge helt nødvendige nettverk for senteret med aktuelle enheter ved MN-fakultetet, ved andre UiO-enheter, og med aktuelle aktører innen næringsliv, forskningsråd og samfunn
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk
 • Relevant ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren og/eller næringsliv
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, og den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere, motivere og utøve lederskap for å utvikle senteret slik at UiO tar en tydelig nasjonal rolle innen fagområdet

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • God kjennskap til universitetssektoren
 • God kjennskap til relevant nasjonal og internasjonal forskning og utdannelse
 • God forståelse for og erfaring med tverrfaglig forskning
 • Utstrakt erfaring med nasjonalt og internasjonalt samarbeid, samt alliansebygging med næringsliv og offentlig sektor
 • Erfaring knyttet til fagpolitisk og strategisk ledelse
 • Erfaring fra forsknings- og studieledelse
 • Administrativ erfaring og kunnskap om HMS-spørsmål
 • Erfaring med ekstern finansiering

Vi tilbyr

 • Lønn etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 1.014.900 – 1.152.500 avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på minimum 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For informasjon om stillingen kontakt:

For spørsmål om rekrutteringssystemet kontakt HR rådgiver Therese Ringvold,e-post: [email protected]

Søk på stillingen