Stilling:

DEKAN (Det Samfundsvidenskabelige Fakultet)

Ansøgningsfrist: 20. marts 2019

Syddansk Universitet

SDU har fem fakulteter og campusser i Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse, København og Sønderborg. har ca. 27.000 studerende, en omsætning på ca. 3,4 mia. kr. og knapt 4.000 medarbejdere.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har ca. 330 heltidsansatte forskere og undervisere, 70 ph.d.-studerende og mere end 10.000 studerende. Fakultetets undervisning og forskning er organiseret i seks institutter og 13 centre. Der udbydes 11 bacheloruddannelser og 14 kandidatuddannelser. Se fakultetets hjemmeside www.sdu.dk.

SDU søger en visionær og resultatorienteret dekan til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

SDU’s kerneopgaver er forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling og samfundsengagement, der skaber værdi for og med det omgivende samfund. Pejlemærkerne er kvalitet, relevans, differentiering og bæredygtighed. Universitetet har et højt forskningsniveau. Der leveres et bredt udbud af uddannelser, som løbende evalueres i forhold til samfundets behov. Aktiviteterne er fordelt på campusser i seks byer med hovedparten centreret i Odense.

Visionen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er: Med udgangspunkt i vores mission stræber vi efter at skabe maksimal værdi for samfundet – lokalt og globalt – gennem uddannelse, forskning og videnudveksling. Fakultetets forskning er på højt internationalt niveau. Gennem faglig udvikling og pædagogisk nytænkning arbejder fakultetet på at positionere sig stærkere på uddannelsesområdet, og der vil fortsat ske udvikling af aktiviteterne inden for efter- og videreuddannelsesområdet.

Det er fakultetets ambition at prioritere og fokusere på de forskningsområder, hvor impact er størst, og hvor aktiviteterne tilfører værdi til det omgivende samfund. Det er ligeledes en ambition, at fakultetets uddannelser skal være attraktive for både studerende og aftagere, og de skal tydeligt afspejle fakultetets særlige forskningsmæssige styrker.

Fakultetets forskning og uddannelse foregår på fem af SDU’s campusser: Odense, Kolding, Slagelse, Esbjerg og Sønderborg.

Stillingen

Dekanen har i samarbejde med fakultetets øvrige ledelse, medarbejdere og studerende ansvaret for den strategiske udvikling af aktiviteterne, herunder at skabe sammenhæng mellem forskning, undervisning og videndeling.

Dekanen er ansvarlig for fakultetets økonomi og varetager personaleledelse af medarbejderne efter retningslinjer fastsat af rektor. Yderligere opgaver og kompetencer er beskrevet i vedtægterne for SDU, §§ 17-20 (se www.sdu.dk).

Dekanen er medlem af universitetets direktion, der består af rektor, prorektor, universitetsdirektør og dekanerne for de fem fakulteter.

Ansøgerprofil

Faglige kompetencer:

Ansøgeren skal:

▪ være en anerkendt forsker inden for et eller flere af fakultetets forskningsområder og være kvalificeret til en universitetsstilling på mindst lektorniveau eller tilsvarende

▪ have kendskab til samfundsvidenskabelige universitetsmiljøer, til uddannelses- og forskningsmæssige forhold og universitetspolitik, herunder til ekstern finansiering af universitetsaktiviteter

▪ have undervisningserfaring fra det samfundsvidenskabelige uddannelsesområde

▪ have indsigt i et universitets samspil med det omgivende samfund

▪ have indsigt i erhvervs- og samfundsforhold.

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer:

Ansøgeren skal:

▪ have dokumenteret erfaring med ledelse i en kompleks videnorganisation

▪ kunne lede gennem andre ledere

▪ være visionær, udviklings- og helhedsorienteret

▪ være samarbejdsorienteret, inddragende og beslutningsdygtig

▪ være synlig og nærværende

▪ have en anerkendende, lyttende og faciliterende ledelsesstil

▪ have stærke kommunikative kompetencer

▪ have internationalt udsyn.

Tiltrædelse 1. juni 2019 eller snarest derefter.

Læs den fulde stillings- og personprofil på www.sdu.dk eller www.muusmann.com.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til SDU’s:

  • Rektor, Henrik Dam, på tlf. 65 50 10 30, eller hos
  • Adm. direktør Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, på tlf. 40 76 72 27

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansøgere skal sende en motiveret ansøgning, der vedlægges et separat bilag på max. 5 sider med en vision for udvikling af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, et CV samt dokumentation for faglige kvalifikationer svarende til mindst lektorniveau. Hvis ansøgeren ikke er bedømt kvalificeret til en sådan stilling, skal der vedlægges fuldstændig publikationsliste. På publikationslisten skal det med * angives, hvilke publikationer, max. 10 stk., der medsendes til bedømmelse.

Rektor har nedsat et rådgivende ansættelsesudvalg, som udvælger ansøgere og deltager i samtalerne. Udvalget afgiver en indstilling til rektor om, hvilke ansøgere der er kvalificerede til den ledige stilling.

Konsulentfirmaet MUUSMANN A/S bistår i rekrutteringsforløbet.

Ansættelsesprocedure

▪ 1. samtale afholdes den 3. april 2019 i Odense.

▪ Testforløb den 5. april 2019 hos MUUSMANN A/S.

▪ 2. samtale afholdes den 11. april 2019 i Odense.

Ansættelse finder sted på åremålsvilkår og i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Stillingen er klassificeret i henhold til cirkulære om protokollat om akademikere i staten for institutledere og dekaner. Der kan påregnes en løn svarende til stillingens ansvarsområde.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Beslutning om ansættelse træffes af rektor.

Ansøgningsfrist er onsdag den 20. marts 2019 kl. 12.00.

Ansøgningen stiles til rektor Henrik Dam og søges på www.muusmann.com/stillinger.

Powered by Labrador CMS