Ledig stilling ved Nord universitet

Prorektor utdanning

Søknadsfrist: 20.10.2019

Nord universitet søker en engasjert, motivert og utviklingsorientert leder

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig stilling som prorektor for utdanning fra 01.01.2020.Stillingen er en åremålsstilling på fire år med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år.

Nord universitet

Nord universitet er i gang med et omfattende utviklingsarbeid og har som mål å være et universitet som leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte, fordelt på ni studiesteder i Nordland og Trøndelag.


Nord universitet er en viktig kunnskapsinstitusjonen innenfor en region som dekker to fylker. Våre profilområder avspeiler regionens naturgrunnlag, nærings- og samfunnsliv, der Nord universitet har en viktig rolle innen profesjonsstudier. Ved å utvikle vår forskning og utdanning innen profilområdene skal Nord universitet bidra til bærekraftig verdiskapning i regionen. Som universitet skal vi være til stede med vår forskning og våre utdanninger både på nasjonale og internasjonale arenaer – og være en aktiv deltaker i kunnskapssamfunnet.

Nord universitet søker en engasjert, motivert og utviklingsorientert leder som kan være en samlende kraft internt og som evner å styrke og etablere gode samarbeidsrelasjoner med institusjonens studenter, FoU-institusjoner samt samfunns- og næringsliv lokalt, regionalt,nasjonalt og internasjonalt.Prorektor for utdanning rapporterer til rektor og utøver innen sitt ansvarsområde oppgaver på rektors vegne og er en viktig strategisk bidragsyter i teamet rundt rektor. Prorektor har det overordnede ansvaret for systematisk arbeid med utdanningskvalitet, internasjonalisering og samhandling med studentene. Prorektor har linjeansvar for de studieadministrative støttetjenestene og har faglig og personalmessig oppfølgingsansvar. Studiedirektør rapporterer til prorektor og har på delegasjon fra prorektor et helhetlig forvaltningsansvar foralle de studieadministrative støttetjenestene. Prorektor utdanning skal være rektors stedfortreder. Stillingen har arbeidssted Levanger eller Bodø.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves høy faglig kompetanse, minimum på doktorgradsnivå. Det kreves solid og relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner samt god innsikt i utdannings- og forskningspolitikk og aktuelle utfordringer innen universitets- og høgskolesektoren. Nord universitet søker visjonære ledere som kan tenke strategisk og bidra til å videreutvikleuniversitetets profil og identitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som tilsettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Stillingen forutsetter en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil preget av samarbeid ogdialog. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet for forlengelse på fire år, til sammen totalt 8 år.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ. Kode 1538 fagdirektør. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Ansettelsesprosess

Søkere til stillingen vurderes av et særskilt innstillingsutvalg nedsatt av styret. Styret for Nord universitet er ansettelsesorgan.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 20.10.2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070859

Søk på stillingen

fnokode:1234