LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Studiekonsulent (seniorkonsulent) - Institutt for fysikk og teknologi

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Studiekonsulent (seniorkonsulent)

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei stilling som seniorkonsulent i studieadministrasjonen.

Om instituttet Stillinga inngår i instituttet sin administrasjon på 8 medarbeidarar, og rapporterer til administrasjonssjefen som er dagleg leiar av administrasjonen. Målsetjinga for administrasjonen er å leggje til rette for at det kan drivast forsking, formidling og utdanning av høg kvalitet ved instituttet. Instituttet deltar i fleire tverrfaglege studieprogram på bachelor- og masternivå ved fakultetet, i tillegg til studieprogram instituttet sjølv administrerer. Koordinering med samarbeidande institutt og fakultetet er derfor ein sentral del av arbeidet i studieadministrasjonen.

Arbeidsoppgåver:

Stillinga vil innehalde varierte oppgåver innan studieadministrasjon.

Døme på oppgåver er:

 • Hovudansvar for masterprogrammet i petroleum- og prosessteknologi og for instituttet sin del i Integrert masterprogram i energi (siv.ing)
 • Innpassing av ekstern utdanning
 • Etter- og vidareutdanning
 • Administrasjon av forskarskolen HySchool
 • Formidling / informasjonsarbeid
 • Studierettleiing
 • Generell sakshandsaming innan studieadministrative saksfelt

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på masternivå er eit krav. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Det blir lagt vekt på erfaring frå studieadministrativt arbeid.
 • Relevant administrativ IT-kompetanse er ein fordel, særleg erfaring med systema FS og ePhorte.
 • Bør ha kjennskap til og erfaring frå universitetssystem eller anna høgare utdanning/forvaltning
 • Realfagleg bakgrunn kan vere ein fordel

Vi søkjer kollegaer som

 • er serviceinnstilt og positiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • er strukturert, målretta og har god gjennomføringsevne
 • er initiativrik, sjølvstendig løysnings- og resultatorientert
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • har god evne til å kommunisere skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk

Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga, vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 53-57 (kode 1363 seniorkonsulent i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om denne stillinga, kan ein få ved å vende seg til:

 • Instituttet ved administrasjonssjef Grete K. Ersland, tlf. 55 58 27 59, e-post: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS