LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent (vikariat) - Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 08.03.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Ved Institutt for klinisk odontologi er det ledig eit vikariat som seniorkonsulent (100 %) i perioden 1. mars – 31. desember 2022. 20% av stillinga er for øvrig knytt til NORPART-prosjektet, som har varigheit til 2023.

Institutt for klinisk odontologi er eit av fem institutt ved Det medisinske fakultet. Instituttet har ansvar for utdanning av tannpleiarar og tannlegar ved Universitetet i Bergen, samt spesialistutdanning i odontologi, kvalifiseringsprogram for tannlegar frå land utanfor EU/EØS og forskarutdanning. Instituttet driv forsking på høgt internasjonalt nivå. Den utlyste stillinga vil ha ansvarsområde knytt til administrativt arbeid med ph.d.-utdanning, forsking og formidling. Næraste leiar er administrasjonssjefen ved instituttet.

Arbeidsoppgåver:

 • Administrasjon (20 %) av NORPART-prosjektet «Establishment of joint research-based education in dentistry in Norway and East Africa». Sekretariatsfunksjon for prosjektet. Oppfølging av aktivitetar og kommunikasjon med samarbeidspartnarar.
 • Forskingsadministrativt arbeid på instituttet.
 • Koordinere søknadsprosessar ved instituttet i samråd med forskingsrådgjevarane på fakultetet.
 • Informasjonsformidling til vitskapeleg tilsette og ph.d.-kandidatar.
 • Koordinatoransvar for forskings- og formidlingsarrangement.
 • Rapportering av forskingsaktivitetar og forskingsresultat, CRISTIN-rapportering.
 • Administrativt arbeid med forskarutdanning ved instituttet.
 • Oppfølging av ph.d.-kandidatar frå opptak til disputas.
 • Ansvar for arrangement knytt til forskarutdanninga - ph.d.-seminar, midtvegsevalueringar og disputasar.
 • Web og formidling.
 • Høgt kvalifiserte saksbehandlingsoppgåver, utgreiings- og utviklingsoppgåver som krev stor grad av sjølvstende og problemløysingsevne.

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Relevant praksis er eit krav.
 • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil verte vektlagt.
 • God evne til å kommunisere munnleg og skriftleg på norsk og engelsk.
 • Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.
 • Vi søkjer ein person som har
 • gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • evna til å setje seg inn i nye saksfelt raskt.
 • Stor arbeidskapasitet og er fleksibel
 • Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 55-61 i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for
 • tida brutto årslønn kr. 490 600-545 300. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Administrasjonssjef Signe Solberg, e-post:[email protected]. Telefon: 5558 6688 eller 915 60 933

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar medinnvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført påsøkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS