Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seniorkonsulent (studieadministrasjon) - Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 21.06.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, studieadministrasjonen, er det ledig stilling som seniorkonsulent (100 %) med tilsetjing snarast. Instituttet har stor innsats knytt til utvikling av utdanning både pedagogisk og administrativt. Me ser etter deg som likar å jobba med studentar, som har interesse for digitalisering av utdanning og har høg digital kompetanse. Stillinga inngår i studieadministrasjonen saman med fire andre studiekonsulentar, leia av studiekoordinator

Arbeidsoppgåver:

 • Hovudansvar for administrasjon og utvikling av Master i helse og samfunn
 • Programutvalssekretær for helsefag
 • Andre studieadministrative oppgåver vil komme i tillegg
 • Implementering og støtte av digitale formar for undervisning, digitale arbeidsverktøy for administrasjonen og digital samhandling både internt og med samarbeidspartnarar
 • Delta i aktuelle råd og utval og utarbeide ulike rapportar og oversikter for leiargruppa

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • Høg digital kompetanse
 • Flytande munnleg og skriftleg norsk og god kompetanse i engelsk
 • Det er ein føremon med erfaring frå UH-sektoren

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har høg digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • likar å delta i utviklingsarbeid
 • er serviceinnstilt, effektiv og strukturert.
 • arbeider sjølvstendig, men er og glad i å samarbeide
 • trivst med å handtere mange og ulike oppgåver i eit hektisk internasjonalt miljø
 • er omstillingsdyktig og initiativrik
 • er ivrig etter og motivert for å bli vår nye kollega

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 55-61 i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida brutto årslønn kr. 488 000-542 400. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til administrasjonssjef Siri Smith: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen