LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Programkoordinator - seniorkonsulent

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og to senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Er du vår nye programkoordinator? (seniorkonsulent)

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Ved Det psykologiske fakultet, studieseksjon, er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent / studieprogramkoordinator. Stillinga er hovudsakleg knytt til administrasjon retta mot ulike masterprogram (logopedi, psykologi) og profesjonsstudiet i psykologi.

Det psykologiske fakultet har undervisningsaktivitetar i ulike bygg, og ein må medrekna å ha arbeidsdagar i eit anna bygg enn der ein har sitt hovudkontor. Stillinga vil vere knytt til eit team i studieseksjon med andre studiekonsulentar som har hovudarbeidsoppgåver mot ulike institutt.

Arbeidsoppgåver:

Stillinga inngår i programkoordinatorgruppa og har oppgåver knytt til administrasjon og oppfølging av studieprogram og emne ved fakultetet.

Dette vil mellom anna innebere:

 • Sakshandsaming med vekt på overordna/komplekse problemstillingar og faglege utgreiingar, knytt til kvalitetssikring av studieplanar og emne
 • Studierettleiing, informasjonsarbeid og arbeid knytt til rekruttering av studentar og marknadsføring av studieprogram
 • Drift og utviklingsoppgåver
 • Legge til rette for gjennomføring av undervisning, frå timeplanlegging til obligatoriske aktivitetar, inkludert koordinering/logistikk av seminararbeid og laboratorieøvingar i undervisning.
 • Sekretærfunksjon undervisningsutvalet ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
 • Skrive saker til undervisningsutval, andre råd og styrer, og følgje opp undervisningsutvalet sine vedtak og tilrådingar, vere sakshandsamar og administrativt bindeledd mellom studieseksjon, undervisningsutvalet, institutta og fagmiljøa
 • Arbeidet vil krevje aktivt samarbeid med andre avdelingar og einingar ved UiB
 • Oppgåvene i stillinga kan verte justerte etter behov ved institutt og fakultetsadministrasjon

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha utdanning på mastergradsnivå. Lang og relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Relevant praksis er eit krav
 • Kjennskap og praksis frå universitets- eller høgskulesystemet vil bli vektlagt
 • Røynsle frå studieadministrasjon og eksamensarbeid vil bli vektlagt
 • Den som vert tilsett må kunne begge målformer, og kunne uttrykkje seg godt skriftleg og munnleg på engelsk
 • Arbeide sjølvstendig og målretta
 • Digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevne, være fleksibel og serviceinnstilt
 • Ha omstilling og endringskapasitet
 • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 53 - 59 / kr 493 700 - 544 400 i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til: 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS