Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrasjonskonsulent (førstekonsulent) - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Søknadsfrist: 22.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) er den fremste lærestaden i landet for sosiologi og samfunnsgeografi med forsking, undervising og formidling på høgste nivå. Instituttet tilbyr fire bachelorprogram og tre masterprogram. Det som kjenneteiknar vårt miljø er breidde, vedrørande tema og metodar, og at våre lærarar er høgt kvalifiserte forskarar. Det er ein god kjønnsbalanse i den vitskaplege staben, som omfattar 35 fast vitskapleg tilsette, omlag 40 stipendiatar og postdoktorar, og 12 tilsette i administrasjonen. ISS har totalt 80 kandidatar på PhD-programmet og 1500 registrerte studentar.

Om stillinga

Ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408). Stillinga inngår i instituttet sitt administrasjon på 14 personar og har ekspedisjonen som sitt særskilde arbeids- og ansvarsområde. Stillinga skal òg tilby støttefunksjonar for øvrig administrasjon.

Vi søkjer etter ein allsidig og utadvent person med teft for god administrasjon og utprega service-innstilling.

Arbeidsoppgåver

 • Ekspedisjonsfunksjon og førstelinetjeneste retta mot tilsette, studentar og publikum
 • Praktiske gjeremål knytt til drift av instituttet, inkludert fordeling av post, vedlikehald av e-postlister, innkjøp og bestillingar av varer og reiser
 • Bistand med oppretting og oppfølging av kontraktar og timelister for bilagslønna
 • Oppgåver knytta til eksamensavvikling
 • Bestilling av pensum, samt ansvar og vedlikehald av Leganto (nettbasert pensumverktøy)
 • Praktisk avvikling av PhD-disputasar
 • Arrangementsstøtte
 • Støttefunksjonar for instituttleiinga
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum tilsvarande bachelornivå. Realkompetanse med relevans for dei aktuelle oppgåvene kan kompensere utdanningskravet
 • Erfaring frå tilsvarande arbeid
 • Søkjaren bør raskt kunne setje seg inn i ulike digitale system
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God arbeidsmetode med evne til å gå systematisk til verks, vere nøyaktig og ha eit blikk for detaljar

Personlege eigenskapar

 • Du bør vere utadvent og serviceorientert og ha evna til å ha fleire ballar i lufta samstundes
 • Du er ein person som tek initiativ, jobbar sjølvstendig og har svært god ordenssans
 • Gode samarbeidsevner er viktig, og du bør trivast i eit hyggeleg, men til tider hektisk arbeidsmiljø
 • Du ønskjer å jobbe i eit miljø som verdsett kollegaer som er initiativrike og utviklingsorienterte

Vi tilbyr

 • Eit aktivt og hyggeleg arbeidsmiljø
 • Løn som stillingstittel kode 1408 fastsetjast etter individuell vurdering innanfor eit spenn mellom ltr. 51-57, kr 468 300 og kr 516 100, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attestar,
 • Liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Som ein konsekvens av ferieavvikling er kontaktpersonen ikkje tilgjengeleg for å svare på spørsmål knytta til stillinga i perioden 12.07.2021-13.08.2021.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS