Stilling:

Førstekonsulent / rådgiver i seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Søknadsfrist: 20.01.2019

I Seksjon for inntekt og levekår er det to ledige stillinger som førstekonsulent/rådgiver. For den ene stillingen søker vi etter en person som i hovedsak skal bidra inn i seksjonens arbeid med å lage, formidle og videreutvikle årlig skattestatistikk basert på data fra Skatteetaten. Statistikken gir kunnskap om både nivå, utvikling og ulikheter i personers skattepliktige inntekter og formue, samt fastsatt skatt. Skattestatistikken er også et viktig grunnlag for andre statistikker og modeller i SSB, og brukes mye i forskning og analyser. Vi søker en person med kunnskap om skattesystemet som i tillegg har erfaring med statistikkproduksjon. Søkeren bør også ha en generell interesse og kunnskap om inntekts- og formuesstatistikk. I tillegg til arbeid med statistikkene inngår arbeid med ulike tabell- og mikrodataoppdrag, analyser av statistikk og data, samt kontakt med brukere. Det stilles krav til gode samarbeidsevner siden man jobber mye sammen med de andre på seksjonen med ansvar for fagfeltet. I tillegg er det viktig å kunne arbeide selvstendig og systematisk. Kompetanse i bruken av relevante IT-verktøy (Sas, R, Stata, Spss, Excel etc.) er en stor fordel.

For stilling to søker vi etter en person som kan bidra inn i seksjonens arbeid med å lage, formidle og videreutvikle SSBs levekårsstatistikk, som er basert på den årlige Levekårsundersøkelsen. Levekårsundersøkelsen skal gjøre det mulig å belyse hovedtrekk og ulikheter i befolkningens levekår, og å følge utviklingen i disse over tid. Vi søker en person med samfunnsvitenskapelig bakgrunn, som er analytisk og har kunnskap og interesse for levekår. I tillegg til arbeid med statistikken inngår arbeid med ulike analyse- og tabelloppdrag innenfor fagfeltet. Det stilles krav til gode samarbeidsevner siden man jobber mye sammen med de andre på seksjonen med ansvar for fagfeltet. I tillegg er det viktig å kunne arbeide selvstendig og systematisk. Kompetanse i bruken av relevante IT-verktøy (SAS, R, Stata, Spss, Excel etc) er en stor fordel.

Seksjon for inntekt og levekår er en av seks seksjoner i Avdeling for personstatistikk. Foruten inntekt og levekår omfatter avdelingen seksjoner med ansvar for befolkning og innvandring, helsestatistikk, utdanningsstatistikk, lønn og arbeidsmarkedsstatistikk og utlån av mikrodata. Seksjon for inntekt og levekår består av 32 medarbeidere, og har ansvar for mange spennende statistikkområder. Seksjonen har ansvar for statistikk og analyse av inntekt, skatt, formue, trygd, levekår, forbruk, tidsbruk og kriminalitet.

Arbeidsoppgaver

· Stilling 1: Være del av fagmiljøet knyttet til inntekt, formue og skatt. Stilling 2: Være en del av fagmiljøet knyttet til levekårsstatistikk

· Publisering av statistikk basert på sammenstilling og bearbeiding av data fra flere kilder

· Analyse av statistikk og data om henholdsvis skatt, inntekt og formue og levekår

· Løpende leveranser av tabell- og mikrodataoppdrag

· Bidra til videreutvikling av statistikk innenfor fagfeltet

· Holde seg faglig oppdatert både nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

· Grunnleggende kunnskap om statistikk og statistikkproduksjon

· Relevant utdanningsretning

· Kompetanse i tilrettelegging og bearbeiding av data ved bruk av ulike statistikkverktøy (Stata, SPSS, Sas)

· Stilling 1: Kunnskap om skattesystemet, samt inntekts- og formuesforhold er ønskelig

· Stilling 2: Kunnskap om levekårsrelaterte tema og utvalgsundersøkelser er ønskelig

· Ønskelig med analysekompetanse

· God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk

· Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning.

Utdanningsretning

· Statistikk

· Statsvitenskap

· Samfunnsgeografi

· Samfunnsvitenskapelig

· Samfunnsøkonomi

· Sosiologi

Utdanningsnivå

· Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

· Gode samarbeidsevner

· Evne til å arbeide selvstendig

· Gode analytiske evner

· Systematisk

· Effektiv og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

· Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) kr 449 400 - 550 000 etter kvalifikasjoner

· Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse

· Lyse og trivelige lokaler i Oslo

· Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling

· En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

· Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.

· Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

· Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

· I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

· Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 19/15

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

  • Elisabeth Rønning (Seksjonssjef), (+47) 90 76 39 28