LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Vikariat som studentmedarbeidar (konsulent) til Infosenteret ved Det humanistiske fakultet

Søknadsfrist: 02.05.2024

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad. 

Det humanistiske fakultet består av fire institutt og fire sentre. Les mer om fakultet og tilhørende institutt. 

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Vikar som studentmedarbeidar på infosenteret ved Det humanistiske fakultet

Velkomen som søkjar til ledig vikariat som studentmedarbeidar (konsulent) på Infosenteret ved Det humanistiske fakultet, med oppstart ca. 1. mai 2024 eller snarast mogleg til 31. desember 2024, med moglegheit for forlenging.

Stillinga lar seg kombinere med å vere student. Infosenteret ved Det humanistiske fakultet tilbyr informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor-, lektor- og masterprogram. Det er lagt opp til omkring 1-2 vakter per veke etter arbeidsplan, med moglegheit for ekstraarbeid etter avtale i periodar med behov, til dømes ved semesterstart og ferieavvikling. Det er viktig at den som blir tilsett kan jobbe ved semesterstart og ta ekstravakter ved behov.

Arbeidsoppgåver:

Stillinga har varierte oppgåver, med hovudoppgåver som:

 • Praktisk rettleiing i skranken ved infosenteret Svare på telefon og e-post i UiBhjelp
 • Svare på konkrete spørsmål om emne og studieprogram ved fakultetet
 • Gje informasjon om eksamen og eksamensordningar, og gjeldande lover og reglar

Andre arbeidsoppgåver kan kome i tillegg til skrankevakt. Døme på dette kan vere praktisk tilrettelegging ved arrangement og omvising på campus for ulike grupper. Vakttida kan variere innafor infosenteret sine opningstider, som er kvardagar kl. 10-14 (9-15 i studiestartvekene haust og vår). Infosenteret er ope delar av sommaren.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • God kjennskap til Det humanistiske fakultet og til UiB generelt.
 • Erfaring frå studentverv, studentorganisasjonar, eller oppdrag som mentor, seminarleiar eller liknande blir lagt vekt på.
 • God kjennskap til Studentweb, MittUiB og UiB sine nettsider.
 • Du er serviceinnstilt, sjølvstendig og initiativrik.
 • Du kommuniserer godt, både skriftleg og munnleg. Har evne til å jobbe systematisk og ryddig.
 • Du har god rolleforståing.

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø.
 • Løn etter lønssteg 38 (kode 1065) i Statens regulativ, for tiden svarar dette til 428 100,- i full stilling før skatt per år. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).
 • Gode velferdsordningar.
 • Opplæring vil bli gitt.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad og CV skal sendast elektronisk via link på denne sida «SØK STILLINGA».

Nærare om tilsettingsprosessen her.

SØK STILLINGA

Powered by Labrador CMS