LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Høgskulelærar (journalist)

Søknadsfrist: 15.08. 2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Høgskulelærar (journalist)

Vil du vere med å bygge opp og leie landets første erfaringsbaserte masterprogram i undersøkande journalistikk? Frå januar 2022 skal Senter for undersøkande journalistikk (SUJO) og Institutt for informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen (UiB) etablere dette. Det er difor ledig ei fast 100 % stilling som høgskulelærar frå hausten 2021.

SUJO er lokalisert i Media City Bergen og har som mål å styrke den undersøkande journalistikken i Norge. Senteret har ei spesiell forplikting overfor mindre redaksjonar, lokale og regionale medier. 25 omfattande graveprosjekt har sidan januar 2019 blitt publisert i norske medier med hjelp frå SUJO.

Programmet og kursa skal vere for journalistar som er i arbeid og skal tilretteleggast som digitale og samlingsbaserte kurs. Stillinga har ansvaret for utvikling, planlegging og gjennomføring av etter- og vidareutdanningstilbodet.

Som medarbeidar ved UiB/SUJO blir du ein aktiv deltakar i eit redaksjonelt miljø med erfarne journalistkollegaer, forskarar, masterstudentar og gjestande journalistar.

Arbeidsoppgåver:

 • Koordinere og drifte utdanningspakken
 • Leie workshops i undersøkande journalistikk
 • Rettleie studentar
 • Rettleie undersøkande journalistiske prosjekt i norske redaksjonar
 • Tett kontakt med bransje og relevante fagmiljø

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Brei journalistisk praksis med erfaring frå større undersøkande prosjekt, som journalist eller leiar
 • Fire års høgare utdanning, minst to av disse frå eit fagfelt relevant for stillinga
 • Motivasjonsevner
 • Breitt nettverk i mediebransjen
 • Gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet og stå-på-evne
 • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt
 • Evne til å uttrykke seg godt skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn som høgskulelærar etter lønssteg 60 – 66 (Lpl.17.510/ kode 1007/LR.23) i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida ei årsløn på kr. 543 500,- - 604 700,- brutto. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjon for å søkje stillinga
 • CV
 • Vitnemål, attestar etc.
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Generell informasjon:

For utfyllande opplysningar om stillinga kontakt:

 • Prosjektleiar Lars Arve Røssland, mobil 90893452,
 • Senterleiar Per Christian Magnus, mobil 41423330 eller
 • Reportasjeleiar Kristine Holmelid, mobil 90950320

Søknadsfristen er 15. august 2021, og søknaden skal merkast 2021/9296

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS