Ledig stilling ved Nord universitet

Postdoktor i strategisk kommunikasjon

Søknadsfrist: 05.04.2020

Vil du bli med på en spennende satsing på strategisk kommunikasjon?

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.

Les mer: www.nord.no/fsv

Fra studieåret 2020-21 tilbyr fakultetet et nytt studietilbud på masternivå i journalistikk og kommunikasjonsarbeid. Det er i den forbindelse ledig en åremålsstilling/2-årig, midlertidig stilling som postdoktor med arbeidsfelt strategisk kommunikasjon. Stillingen vil bli koblet til den pågående forskningen på fagfeltet, og knyttes til faggruppa Historie, kultur og medier. Stillingen har kontorsted på campus Bodø. Det er residensplikt i stillingen.

Søkerne bes sende en beskrivelse av et prosjekt som tar utgangspunkt i kommunikasjon, relasjoner og eventuelle konflikter mellom regionale og lokale myndigheter, virksomheter og andre aktører, lokalt og nasjonalt. Mer spesifikt ønsker vi at søkerne skal ta utgangspunkt i og utforske kommunikasjon på ulike plan tilknyttet lokale og regionale protestaksjoner, for eksempel innenfor helse-, utdanning- og transportsektoren. Sentrum-periferiaksen bør her være sentral. Vi vil prioritere søkere med en kvantitativ tilnærming, gjerne innholdsanalyse som for eksempel er basert på en korpuslingvistisk metode. Evne til samarbeid vil bli vektlagt.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad innen relevant fagområde.
 • Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet.
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser.
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode kommunikasjonsevner.
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy.
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendt skriftlige arbeider.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.
 • Profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Det er viktig at den som ansettes er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor, ltr.59 (kr: 523.200,- i året).

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 5. april 2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor du redegjør for ideen til forskningsarbeidet, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan/publiseringsplan.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester.
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, relasjon til søker, e-postadresse og telefonnummer).
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Referanse: 30086342

Søk på stillingen

fnokode:1234