Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Institutt for biovitenskap

Søknadsfrist: 14.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon.Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle naturvitenskapene og teknologi.Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet jobber kontinuerlig med å legge til rette for innovasjon fra forskningen.Bærekraft er grunnlaget for fakultetets aktivitet og en satsning innen bærekraft står helt sentralt.

Fakultetet består av 10 institutter, 14 senter, 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.

Om stillingen

Stilling som instituttleder er ledig ved Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra 1.mars 2023. ansettelse skjer på åremål for inntil fire år fra tiltredelse, med adgang til forlengelse for én periode etter ny utlysning.

Universitetet i Oslo (UiO) er et forskningsintensivt universitet på høyt internasjonalt nivå, med ambisjon om å være blant de beste universitetene i Europa innen studiekvalitet og læringsmiljø. Universitetet skal gi viktige bidrag til fremtidig kunnskapsbasert verdiskapning.

Institutt for biovitenskap (IBV) har 134 fast ansatte, og ca 140 phd-stipendiater og postdoktorer/forskere som er organisert i fem forskningsseksjoner. Instituttet har en omfattende forskningsaktivitet, og en stadig større andel av budsjettet er finansiert fra eksterne kilder som Forskningsrådet og EU. Forskningen ved instituttet dreier seg om å forstå biologi fra molekylært og cellulært nivå til populasjons- og økosystemnivå.

Det er til enhver tid ca 600 studenter fordelt på bachelor- og masternivå. IBV gir forskningsbasert undervisning og forskerutdanning av høy kvalitet innen et bredt spekter av biologien. Våre kandidater får jobb i akademia, næringsliv, instituttsektoren, offentlig forvaltning og skolevesen. IBV har som målsetning å få frem internasjonalt ledende grunnforskningsmiljøer og tilby utdanning av høy kvalitet som er inspirerende, samfunns- og yrkesrelevant.

Instituttet holder til i Kristine Bonnevies hus på Blindern i Oslo. Instituttet har velutstyrte laboratorier, dyreavdeling, fytotron (plantedyrkningsanlegg) og kjernefasiliteter med avansert vitenskapelig utstyr hvorav to nasjonale infrastrukturer. I tillegg har instituttet ansvar for forskningsstasjoner på Finse og i Drøbak samt universitetets forskningsfartøy.

Instituttet har en ledelsesmodell med åremålstilsatt instituttleder og instituttstyre som ledes av instituttleder. Instituttleder leder IBVs virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet av instituttstyret. Instituttleder har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver ved IBV, og har på dekanens vegne det operative ansvaret for instituttets totale virksomhet. Seksjonsledere, utdanningsledere, administrativ leder og ansatte i stabsfunksjoner danner instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder. Instituttleder deltar i Det matematisk naturvitenskapelige fakultets instituttledergruppe og rapporterer til dekanen.

Arbeidsoppgaver

Instituttleder skal ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og utvikling av enhetens forskning, undervisning, forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet, med sikte på å innfri faglige mål og å gjennomføre forskningsstrategiske satsninger for instituttet og for UiO.

Instituttet tar del i flere nasjonale og internasjonale satsinger som representerer muligheter for instituttet. Dette inkluderer UiO:Livsvitenskap, som er universitetets tyngste satsing.

Instituttleder skal i tett samhandling med IBVs ansatte være en drivkraft i den faglige og organisatoriske utviklingen ved instituttet.

Forskningsaktiviteter ved IBV er i stor grad initiert av forskergrupper og enkeltforskere. En viktig oppgave for instituttlederen er derfor å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Instituttlederen skal ivareta den samlede økonomiske ramme som instituttet forvalter. Instituttleder har det lokale arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved instituttet og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt opp. Arbeidsmiljøet og læringsmiljøet står sentralt ved UiO, og instituttleder har ansvar for å følge opp og utvikle helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) og internkontrollsystemer ved instituttet. Det er instituttleders ansvar å sørge for at de organisatoriske forholdene legges best mulig til rette for instituttets aktiviteter. Instituttleder har også ansvar for å utvikle kompetansen til de ansatte i organisasjonen og skal synliggjøre Institutt for biovitenskap som sentral forsknings- og undervisningsinstitusjon.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse i biovitenskap, men søkere med doktorgrad og sterk fagkompetanse innen feltet biovitenskap fra faglig relevante virksomheter vil også bli vurdert.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og minst et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk)

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til nasjonal og internasjonal biovitenskapelig forskning og utdanning
 • Erfaring fra personalledelse og endringsledelse
 • Erfaring fra strategisk planarbeid
 • Evne til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring knyttet til fagpolitisk og strategisk ledelse
 • Erfaring fra forsknings- og studieledelse
 • Erfaring innen ledelse av forskningsgrupper
 • Administrativ erfaring og kunnskap om HMS-spørsmål
 • Erfaring med ekstern finansiering

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, og den som ansettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere, motivere og til å utøve lederskap for medarbeidere i større enheter.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1475 etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 1 047 600 og kr 1 165 800 avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For informasjon om stillingen kontakt:

For spørsmål om rekrutteringssystemet kontakt: Personalrådgiver Nina Holtan, tlf. 22 85 44 24/e-post nina.holtan@mn.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS