Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Fysisk institutt

Søknadsfrist: 09.02.2020

Om Fysisk institutt

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Fysisk institutt er landets største institutt innen fysikk. Instituttet med underliggende sentere har i overkant av 200 ansatte fordelt på faste vitenskapelige stillinger, tekniske og administrative stillinger, stipendiat-/postdoc-, forsker- og II-stillinger. Instituttet har ca. 650 studenter på bachelor- og masternivå.

Fysisk institutt har ambisjon om å være nasjonalt ledende i forskning og utdanning innen fysikkfaget og være blant de beste fysikkinstituttene i Europa. Instituttets forskning skal bidra til ny innsikt i grunnleggende fysikk og moderne teknologi på en rekke områder, blant annet innen material- og energifysikk, romforskning, teoretisk fysikk, subatomær fysikk og biomedisinsk fysikk. Det er et mål at instituttets forskning skal bidra til nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og kunnskapsbasert verdiskapning. Instituttets kandidater skal framstå som ettertraktede innen alle sektorer av samfunnslivet med relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse, og ha høy faglig og etisk standard.

Fysisk institutt har sitt hovedsete i Fysikkbygningen på Blindern, men har også aktiviteter i flere andre bygninger på UiO. Instituttet har velutstyrte laboratorier og kjernefasiliteter med avansert vitenskapelig utstyr. I tillegg er instituttet involvert i både nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer.

Forskningsaktiviteten ved Fysisk institutt er organisert i 10 disiplinorienterte fagseksjoner som sammen arbeider innenfor ulike tematiske områder. I tillegg har Fysisk institutt en sentral rolle i Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), Njord-senteret, Porous Media Laboratory (PoreLab; et Senter for Fremragende Forskning, SFF) og Center for Computing in Science Education (CCSE; et Senter for Fremragende Utdanning, SFU). Instituttet har en bred kontaktflate til andre institutter ved universitetet, til eksterne forskningsinstitutter og til næringslivet.

Instituttet har en stor teknisk stab, inkludert fellestjenestene I-lab (Instrumenteringslaboratoriet) og ELAB (Elektronikklaboratoriet) og IT. Videre en administrativ seksjon som inkluderer studie-administrasjon, forskningsadministrasjon, HMS/materialforvaltning, kommunikasjon og ekspedisjonstjenester. Den administrative staben ledes av en administrativ leder.

Et valgt instituttstyre er instituttets øverste organ, og instituttleder leder styret.

Fysisk institutt utdanner et bredt spekter av kandidater til næringsliv, akademia, forskningsinstitutter, skoler og offentlig forvaltning. Instituttet har en omfattende forskningsaktivitet og ca. 40 % av den totale omsetningen (på totalt ca. 225 MNOK i 2019) er finansiert fra eksterne kilder; i hovedsak Forskningsrådet, men også EU, næringsliv og andre finansieringskilder.

Om stillingen

Instituttlederen har ansvar for både den faglige og administrative virksomheten ved instituttet og leder instituttet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen rapporterer til dekanen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har på dekanens vegne det operative ansvaret for instituttets totale virksomhet.

Instituttlederen skal ivareta den samlede økonomiske ramme som enheten forvalter og skal påse at gjeldende retningslinjer for personalbehandling samt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) følges.

En viktig oppgave for instituttlederen er å inspirere, tilrettelegge og motivere til intern og ekstern samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø.

Instituttleder skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den faglige og organisatoriske utviklingen ved instituttet og profilere instituttet utad. Det er instituttlederens ansvar å sikre økonomiske rammebetingelser for instituttets virksomhet, stimulere til satsing på ekstern finansiert virksomhet og infrastruktur, samt rekruttering av fremragende medarbeidere til instituttets forskning og undervisning.

Instituttlederen vil ha et støtteapparat (ledergruppe) bestående av nestleder forskning, nestleder utdanning og administrativ leder. Én av nestlederne oppnevnes av styret som stedfortreder for instituttleder. Instituttleder har også et rådgivende lederteam på instituttet bestående av seksjonslederne for forskningsseksjonene.

For en mer detaljert beskrivelse henvises det til administrasjonsreglementet for Fysisk institutt.

Kvalifikasjonskrav

Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse i fysikk, men søkere med doktorgrad og sterk fysikkfaglig kompetanse, erfaring fra forskning, undervisning og/eller faglig relevante virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert.

Det legges stor vekt på personlig egnethet, og den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere, motivere og utøve lederskap i den videre utviklingen av instituttet. Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

I tillegg vil følgende kvalifikasjoner bli vektlagt i vurderingen av søkerne:

 • God kjennskap til universitetssektoren
 • God kjennskap til relevant nasjonal og internasjonal forskning og utdanning
 • God forståelse for og erfaring med tverrfaglig forskning
 • Evne til og erfaring med å bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring fra strategisk arbeid og ledelse
 • Erfaring fra forsknings- og utdanningsledelse
 • Erfaring med investeringer og drift av forskningsinfrastruktur
 • Erfaring fra personalledelse/ledelse av forskningsgrupper
 • Administrativ erfaring og kunnskap om HMS-spørsmål
 • Erfaring med forskningsmidling

Ansettelsen skjer på åremål for fire år fra tiltredelse med mulighet for forlengelse for én periode. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1475 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 906 000 og kr 1 129 600, avhengig av kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på minimum 3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Vennligst klikk på "Send søknad". Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Dekan Morten Dæhlen på telefon 909 44 612

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet; HR rådgiver Elin Thoresen, telefon 90 85 71 96, e-post: [email protected]

Send søknad