Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Farmasøytisk institutt

Søknadsfrist: 19.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Om stillingen

Stilling som instituttleder er ledig ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet fra 01.01.2021. Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år fra tiltredelse, med adgang til forlengelse for én periode etter ny utlysning.

Beskrivelse:

Universitetet i Oslo (UiO) er et forskningsintensivt universitet på høyt internasjonalt nivå, med ambisjon om å være blant de beste universitetene i Europa innen studiekvalitet og læringsmiljø. Universitetet skal gi viktige bidrag til fremtidig kunnskapsbasert verdiskapning. Farmasøytisk institutt har 130 ansatte som er organisert i tre seksjoner og en administrasjon. Instituttet utdanner masterkandidater innen helseprofesjonen Farmasi, og har en omfattende forskningsaktivitet innen bredden av de farmasøytiske fagområdene.

Det er til enhver tid ca 300 farmasistudenter ved instituttet. Farmasøytisk institutt gir forskningsbasert undervisning og forskerutdanning av høy kvalitet innen hele bredden av farmasien (se: https://www.uio.no/studier/program/farmasi/). Kandidatene er svært ettertraktede i apotek, helsesektor, industri, offentlig forvaltning, forskning og utdanning. Hoveddelen av virksomheten foregår ved Farmasøytisk institutt på Blindern i Oslo, men skal fra 2024 flytte inn i Livsvitenskapsbygget som blir Norges største forskningsbygg (se: https://www.uio.no/tjenester/eiendom/vare-byggeprosjekter/livsvitenskapsbygget/).

Instituttstyret, med instituttleder som styreleder, er instituttets øverste styringsorgan. Instituttleder har ansvar for både den faglige og administrative virksomheten ved instituttet, innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttleder har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Instituttets ledergruppe består, i tillegg til instituttleder, av seksjonsledere, kontorsjef og utdanningsleder. Instituttleder deltar i Det matematisk- naturvitenskapelige fakultets instituttledergruppe og rapporterer til dekanen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Instituttlederen skal ivareta den samlede økonomiske ramme som enheten forvalter og skal påse at gjeldende retningslinjer for personalbehandling, samt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) og internkontrollsystemer følges. Instituttleder har det lokale arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved instituttet og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt opp.

Instituttleder skal i tett samarbeid med instituttets ansatte være en drivkraft i den strategiske, faglige og organisatoriske videreutvikling av Farmasøytisk institutt, og profilere instituttet utad. Det er instituttleders ansvar å sørge for at de organisatoriske og økonomiske forholdene legges best mulig til rette for instituttets aktiviteter. Det er særlig behov for å fokusere på de muligheter nasjonale og internasjonale satsinger på livsvitenskap gir, på rekruttering, samt på ekstern finansiering generelt. Dette inkluderer UiO:Livsvitenskap, som er universitetets tyngste satsing (se: https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/). Instituttet har i de senere år oppnådd en økning i eksternfinansiert forskningsaktivitet, men det er behov for ytterligere økning, og arbeidet med dette må derfor videreføres. Instituttlederen skal ivareta ledelse gjennom strategisk styring og utvikling av instituttets forskning, undervisning, formidling, innovasjon og øvrig faglig basert virksomhet.

Sentrale ansvarsområder er:

 • Profilere Farmasøytisk institutt som en sentral samfunnsaktør med et sterkt samfunnsoppdrag som nasjonalt ledende forsknings- og undervisningsinstitusjon innen farmasi
 • Styrke instituttets finansielle situasjon, med vekt på økt innhenting og mer effektiv forvaltning av ekstern finansiering
 • Videreutvikling av instituttets utdanningstilbud med grunnlag i forskningsbasert undervisning og i samsvar med samfunnets behov
 • Styrke og videreutvikle forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved Farmasøytisk institutt, forankret i Livsvitenskapssatsingen ved fakultetet
 • Ivareta instituttets interesser og fremme instituttets behov i arbeidet med nytt bygg for Livsvitenskap

I den grad det lar seg kombinere med oppgavene som ligger til stillingen vil det bli lagt til rette for at instituttleder kan drive noe egen forskningsvirksomhet.

Kvalifikasjonskrav:

Den som tilsettes må:

 • ha bred farmasifaglig kompetanse
 • fortrinnsvis ha professorkompetanse i farmasi, men søkere med doktorgrad innen et farmasøytisk fagområde og sterk farmasifaglig kompetanse, erfaring fra forskning, undervisning og/eller faglig relevante virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert.
 • ha ledererfaring fra universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren, annen relevant offentlig virksomhet eller farmasøytisk virksomhet, med dokumenterte resultater
 • ha god kjennskap til aktører/institusjoner innen legemiddelområdet i Norge og Europa
 • ha dokumentert erfaring innen flere av de sentrale ansvarsområdene
 • beherske et skandinavisk språk, samt ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)

I tillegg vektlegges dokumentert erfaring med:

 • strategisk planarbeid
 • nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • nasjonal og internasjonal ekstern forskningsfinansiering

Stillingen er faglig og ledelsesmessig utfordrende. Det legges stor vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Den som tilsettes forventes å inneha stor arbeidskapasitet, utstrakt samarbeidsevne, betydelige evner til å kommunisere og motivere, samt å kunne utøve lederskap i videreutviklingen av Farmasøytisk institutt.

Vi tilbyr:

 • Lønn i stillingskode 1475 etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 1 014 900 og kr 1 152 500 avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Følgende skal legges ved søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon:

For informasjon om stillingen kontakt:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS