Faglig lederstilling, Institutt for idrettsmedisinske fag – åremål fire år

Instituttleder - Institutt for idrettsmedisinske fag

Søknadsfrist: 19.06.2023

Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde.


Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap.


Høgskolen har rundt 1300 studenter og 230 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre.


Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo.


Se www.nih.no

Instituttets fagområder

Ved Norges idrettshøgskole (NIH), Institutt for idrettsmedisinske fag er det ledig stilling som instituttleder. Det er ønskelig med tiltredelse høsten 2023.

Instituttet har rundt 60 vitenskapelig ansatte, hvorav om lag to tredjedeler er finansiert gjennom eksterne midler.

Instituttet driver undervisning, forskning, formidling og innovasjon innen fagfeltet fysisk aktivitet og helse.

Instituttet har ansvar for et bachelorprogram i fysisk aktivitet og helse (FaH), to masterprogram (FaH og Idrettsfysioterapi) samt Ph.d.-utdanningen innen sitt fagfelt.

Forskningsaktiviteten på instituttet er konsentrert om seks hovedområder: Fysisk aktivitet og helse, kvinner, trening og helse, forebygging av idrettsskader, fitness og aktiv rehabilitering av muskel- og skjelettlidelser. På instituttets laboratorium for respirasjonsfysiologi drives både forskning og undervisning. Senter for idrettsskadeforskning er en viktig del av instituttets virksomhet, og er i sin helhet finansiert av eksterne midler. Senteret har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer som spiseforstyrrelser i idrett.

Nærmere omtale av instituttet her.

Faglig innhold

Instituttleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av instituttets studieprogrammer, prosjektportefølje og forskningsvirksomhet, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av instituttets ressurser og laboratorier.

Et mål for instituttet er å styrke samarbeidet mellom fagmiljøer både internt på instituttet og på tvers av instituttgrenser, samt styrke tilknytningen til arbeidslivet. I tillegg er det et mål å etablere nye fleksible studietilbud samt å videreutvikle den eksternfinansierte forskningsporteføljen.

Lederen rapporterer til rektor og inngår i høgskolens faglige ledergruppe sammen med rektorat, øvrige instituttledere og direktør.

Instituttlederen forventes å styrke ledergruppens arbeid med å utvikle NIH i tråd med institusjonens mål.

Kvalifikasjonskrav

 • kompetanse på doktorgradsnivå, og forsknings- og undervisningserfaring innen områder som inngår i instituttets fagfelt
 • ledererfaring fra kunnskapssektoren, inkludert bred erfaring med forskningsledelse og utdanningsledelse
 • erfaring med å lede mennesker, og dokumentert evne til å få grupper og team til å arbeide sammen mot felles mål
 • erfaring med å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • interesse for og ferdigheter i å drive strategiarbeid, fra visjoner til iverksettelse av endringer
 • gode engelskferdigheter, og meget gode ferdigheter i ett av de skandinaviske språkene skriftlig og muntlig

NIH jobber aktivt med å ta i bruk egnede digitale verktøy som virkemiddel for å videreutvikle undervisningstilbud, læringsformer og forskning. Det er derfor ønskelig at den vi ansetter har interesse for digitalisering og generelt gode IT-ferdigheter.

Personlige egenskaper

Som instituttleder får du et helhetlig fag-, økonomi- og personalansvar for instituttet.

For å lykkes i rollen, ser vi for oss at du har

 • motivasjon og vilje til å videreutvikle instituttet og NIH
 • evne til langsiktig planlegging og gjennomføringskraft
 • analytiske evner, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • en tydelig og inkluderende lederstil, og interesse for medarbeiderutvikling
 • gode kommunikasjonsferdigheter som bidrar til å skape trygghet, tillit og motivasjon

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges ved vurdering av søkerne.

NIH tilbyr

 • en interessant lederstilling i et fagmiljø i utvikling
 • ansettelse på åremål for fire år med mulig forlengelse i inntil to nye perioder
 • et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid med andre enheter
 • lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens stillingskode 1475 instituttleder innenfor et spenn på kr. 935.300 til kr 1.094.800
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • moderne fasiliteter i et flott bygg ved Sognsvann

Andre opplysninger

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom vi ikke kan imøtekomme din anmodning om å unntas, vil du bli informert før søkerlisten ferdigstilles.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Norges idrettshøgskole å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Videre ønsker NIH medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Som kvalifisert søker med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen for dette. NIH innkaller minst én søker i til intervju dersom man er kvalifisert, og dersom du får jobben skal vi legge til rette for de behov du måtte ha. Utenom å velge ut riktig kandidat brukes ikke avkryssingen til noe annet enn anonymisert statistikk.

Søknadens innhold

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Referanseliste med kontaktinformasjon til tre referanser
 • Evt. publikasjonsliste, vitnemål og attester

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Rektor Lars Tore Ronglan, tlf. 92461646

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS