Ledig stilling ved Norges idrettshøgskole

Faglig lederstilling (Institutt for idrett og samfunnsvitenskap)

Søknadsfrist: 06.06.2019

Instituttets fagområde

Ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap er det ledig stilling som leder med tiltredelse så raskt som mulig.

Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde.


Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1300 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap er et nytt institutt på NIH etter sammenslåing av Seksjon for coaching og psykologi og Seksjon for kultur og samfunn. Instituttet har et sammensatt og kompetent fagmiljø som underviser og forsker på flere ulike fagfelt. Instituttet omfatter rundt 35 vitenskapelig ansatte som driver undervisning og forskning ut fra samfunnsvitenskapelige, humanistiske, psykologiske og idrettsspesifikke perspektiver. Fagområdene omfatter idrettspsykologi, idrettssosiologi, idrettshistorie og -filosofi, coaching og ledelse, sport management, idrett, kultur og utviklingssamarbeid, samt ballspill. Forskningen har fokus på sosiale og institusjonelle strukturer og på individuell utvikling og erfaring. Den praksisnære delen av forskningen bygger på innsikt i idrettsfeltets og aktivitetens egenart. Instituttet har undervisningsprogrammer innenfor trenerutdanning, lederutdanning og idrett og samfunn både på bachelor- og masternivå.

Faglig innhold

Instituttleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av instituttets forskningsvirksomhet, prosjektportefølje og studieprogrammer, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av instituttets ressurser. Et mål for det nye instituttet er å styrke samarbeidet og samspillet mellom fagmiljøer samt å styrke eksternfinansieringen av forskning. Det forventes at den som ansettes, i tillegg til lederfunksjonen, også skal bidra i instituttets undervisnings- og veiledningsarbeid, samt være involvert i forskningsarbeidet. Lederen rapporterer til rektor, og vil inngå i høgskolens faglige ledergruppe sammen med rektor, prorektor, instituttledere og direktør.

Krav til kompetanse

Det kreves kompetanse på doktorgradsnivå, samt forsknings- og undervisningserfaring innen relevante områder på instituttets fagfelt.

Den som ansettes må ha ledererfaring, som også omfatter erfaring med forskningsledelse og utdanningsledelse. Det er ønskelig med økonomisk-/administrativ utdanning og/eller erfaring. Det kreves at vedkommende som ansettes har gode engelskkunnskaper og behersker ett av de skandinaviske språkene skriftlig og muntlig.

Vi søker en leder som har vist evne til å planlegge langsiktig og til å gjennomføre vedtak. Vi vektlegger at den som ansettes kan dokumentere sin evne til å få grupper og team til å arbeide sammen mot felles mål, og til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt. Instituttlederen forventes å styrke ledergruppens arbeid med å utvikle NIH i tråd med institusjonens mål.

Arbeidsbetingelser

Vi kan tilby en interessant lederstilling i et fagmiljø i utvikling.

Ansettelse skjer på åremål for fire år med mulig forlengelse i inntil to nye perioder. Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1475 instituttleder med årslønn 830 000 kr – 1 040 000 kr. NIH har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til:

• Rektor Lars Tore Ronglan, tlf. 23 26 23 61

• Administrerende direktør Lise Sofie Woie, tlf. 23 26 20 12

Søknadsfrist er 6. juni 2019.

Du kan finne fullstendig kunngjøringstekst og søke stillingen på våre hjemmesider www.nih.no.

Søk på stillingen