LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitskap med fokus på norsk litteraturdidaktikk

Søknadsfrist: 05.11.2023

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skape ei berekraftig framtid med utgangspunkt i den geografiske lokaliseringa vår.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, skaper 11.500 studentar og 1.350 tilsette innovative løysingar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnstryggleik og helse velferd og oppvekst.

Fakultet for lærarutdanning og kunst- og kulturfag utdannar lærarar for framtida for heile utdanningsløpet frå barnehage til vidaregåande skule og innan idrett og estetiske fag. Kandidatane våre speler ei sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklinga av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdannar for, og forskingstilnærminga vår er profesjonsretta og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitskap. Fakultet for lærarutdanning og kunst- og kulturfag har 3500 studentar og 350 tilsette i Levanger, Bodø og Nesna.

Les meir: www.nord.no/flu.

Om stillinga

Ved Nord universitet, Fakultet for lærarutdanning, kunst- og kulturfag, studiestad Nesna, er det ledig ei 100% åremålsstilling som stipendiat i norskdidaktikk. Stillinga er ei av fem stipendiatstillingar som blir lyste ut samtidig for å styrke satsinga på studiestad Nesna innan forsking på små skular i rurale strok. Målet er at dei fem stipendiatane skal danne eit fellesskap og samarbeide og stø kvarandre, sjølv om dei skal arbeide innanfor ulike tematiske område. Stillinga vil vera tilknytta forskingsgruppa Litteratur og didaktikk.

Tilsettingsperioden er tre år utan pliktarbeid, men ei tilsetting i 4 år med 25% pliktarbeid kan vurderast.

Det er ein føresetnad at den som blir tilsett får opptak på doktorgradsprogrammet ved fakultetet: PhD i profesjonsvitskap. Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal stipendiaten gjennomføre eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid som kan bestå av ein monografi eller ei samanstilling av fleire mindre arbeid. Det er ønskeleg at stipendiaten legg inn utanlandsopphald under arbeidet med doktorgraden.

Endeleg prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal vere godkjent og avtalefesta seinast 3 månader etter tiltreding. All relevant informasjon finn du på nettsider for PhD i profesjonsvitskap .

I tråd med satsinga på forsking på små skular i rurale strok ønskjer vi oss forslag til prosjekt som relaterer til denne satsinga. 

Døme på litteraturdidaktiske tema som kan vere relevante:

 • Stadbasert litteraturundervisning
 • Litteraturundervisning i aldersblanda grupper
 • Litteraturundervisning og praktisk-estetiske læringsprosessar
 • Regional og lokal litteratur i skulen
 • Litteraturundervisning og lokal identitet
 • Nettbasert litteraturundervisning

Dei fem stipendiatane vil knytast til europeiske og norske forskingsnettverk.

Stillinga har arbeidsstad Nesna og vil vera tilknytta fagmiljøet på Nesna.

stillinga kan òg innebere arbeidsoppgåver ved andre av Nord universitets studiestader.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i eit relevant fagfelt eller tilsvarande utdanning som Nord har godkjent som grunnlag for opptak til eiget doktorgradsprogram. Søkarar utanfor EU/EØS må leggje fram NOKUT-godkjenning av mastergraden.
 • Det er normalt krav om minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergraden
 • Dokumentasjon på at alle krav knytt til opptak i ph.d.-programmet ved Nord universitet er oppfylt. Sjå opptakskrav:
 • Det er ein føresetnad at den som blir tilsett blir teken opp på doktorgradsprogrammet ved fakultetet
 • Endeleg prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal vere godkjend og avtalefesta seinast 3 månader etter tiltreding. Oppseiing kan bli vurdert dersom opptak til doktorgradsprogrammet ikkje ligg føre innan denne fristen, ved manglande årleg rapportering av framdrift og/eller alvorleg svikt i framdrift og i pliktarbeid
 • Det er ein føresetnad at søkarar beherskar norsk både skriftleg (båe målformer) og munnleg
 • For stillinga er det krav om gode engelskkunnskapar både skriftleg og munnleg. Avhandlinga kan skrivast på engelsk eller norsk (eventuelt eit skandinavisk språk)

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiv frå masteroppgåva til søkaren
 • Kvalitet på prosjektskildringa (maksimalt 5 sider) med skildring av prosjektidé og plan for gjennomføring
 • Relevant røynsle frå forskingsarbeid
 • Søkarens motivasjon for å søke stillinga
 • Om søkaren elles er skikka for stillinga

Vi tilbyr

Stillingane er lønte etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, minimum NOK 532 200,- For særskild kvalifiserte søkarar kan høgare løn bli vurdert. Frå løna går lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei lover, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Vi tek atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområde som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppmodar derfor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV, innvandrarbakgrunn og elles ulik livsrøynsle til å søke.

Opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsføremål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkarane blir vurderte av ein sakkunnig komité.

Aktuelle søkarar vil bli kalla inn til intervju, prøveførelesing eller andre presentasjonar.

Fakultetet gjer søkarane merksame på at vi har rett til å ikkje tilsette søkarar som er vitskapeleg kvalifiserte, men som ikkje tilfredsstiller andre kriterium som språk, pedagogiske evner, røynsle frå forsking eller personlege eigenskapar.

Søknad

Søknad skal sendast elektronisk innan 5. november 2023.

Den elektroniske søknaden skal innehalde:

 • Søknadsbrev med skildring av motivasjonen din for å søke stillinga
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningsrøynsle og oversyn over eventuelle vitskaplege publikasjonar)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attestar
 • Prosjektskildring på 3-5 sider der du gjer greie for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming. Prosjektskildringa bør inkludere ein framdriftsplan.
 • Ein plan for korleis stipendiatperioden skal brukast
 • Namn og kontaktinformasjon til 1-3 referansar (namn, relasjonen din til personen, e-post og telefonnummer)
 • Annan aktivitet som kan vurderast som relevant for stillinga og som du ønsker skal bli teken omsyn til ved vurderinga

All dokumentasjon skal lastast opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkaren sitt ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innan søknadsfristen. Etter at søknadsfristen går ut, vil det bli utarbeida ei offentleg søkarliste. Vi gjer merksame på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjort sjølv etter ønske om å bli utelaten frå søkarlista. Søkarar som likevel ber om konfidensialitet, må grunngje dette særskilt i søknaden. Søkarane vil i tilfelle bli førehandsvarsla om offentleggjering.

Refnr. 30187117

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS