Stilling:

Forskning og fagutvikling legevakt

Søknadsfrist 21. august 2018

Uni Research AS

Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. I tillegg har Uni Research et datterselskap, Uni Research Polytec AS. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn. Uni Research er fra 1. januar 2018 en del av forskningskonsernet NORCE. NORCE består av forskningsinstituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Uni Research Helse er en avdeling i Uni Research AS. Avdelingen driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet. Avdelingen har prosjekter og forskningsgrupper over et bredt område innen psykologi, odontologi og medisin. Flere opplysninger om avdelingen finnes på www.uni.no/helse.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal gjennom forskning og fagutvikling og i samarbeid med andre fagmiljøer bidra til å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen kommunal legevaktmedisin.

Hovedoppgavene til kompetansesenteret er å:

Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltetEtablere nødvendige nasjonale faglige standarderBidra til, og delta i, forskning innen fagfeltetEtablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltetSikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanseGi råd, høringssvar og utredninger til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementetGi råd og faglig støtte til andreDelta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning

Senteret er finansiert av Helsedirektoratet og organisert i Uni Research AS gjennom Uni Research Helse. Faglig er senteret også knyttet til Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fagmiljøet teller om lag 25 personer med ca. 12 årsverk. Senteret er samlokalisert med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, i Kalfarveien 31, nær Bergen sentrum.

Forskning og fagutvikling legevakt

Nklm søker medarbeidere for deltakelse i prosjekter innen forskning og fagutvikling i legevakt. Planlegging, administrering, analyser og formidling vil kunne inngå i stillingen, sammen med andre driftsoppgaver ved Nklm.

Vi ønsker å ansette:

  • Lege eller sykepleier, eller person med annen relevant fagbakgrunn. Erfaring fra helserelatert forskning eller prosjektarbeid er ønskelig. Klinisk eller administrativ erfaring fra legevakt er også en fordel.
  • Person med relevant IKT kompetanse.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Stillingen kan være heltid eller deltid ned til minimum 50 %. Varighet blir 6-24 måneder relatert til aktuelle prosjekter. For særlig godt kvalifiserte søkere kan fast tilsetting bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Jesper Blinkenberg, epost [email protected]

Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Senteret er samlokalisert med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, i Kalfarveien 31, nær Bergen sentrum.

Send elektronisk søknad ved å velge «Søk stillingen» på denne siden.

Søknaden skal vedlegges bekreftede vitnemål og attester.

Web: www.uni.no

Søk stillingen