Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Stipendiat i effektar av klimaendringar på økosystem i fjellet

Søknadsfrist: 15.01.2020

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Ved Institutt for biovitskap er det ei ledig stilling som stipendiat i effektar av klimaendringar på økosystem i fjellet knytt til to eksternt finansierte forskingsprosjekt, “Three-D: Integrert vurdering for å hjelpe til med å avbøte negative effektar av TRE globale endringar på biologisk mangfald og økosystemfunksjonar i fjellet” og “INCLINE: Indirekte effektar av klimaendringar på alpine plantesamfunn” finansiert av Norges forskingsråd.

Stipendiatstillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år med obligatorisk anna kvalifiserande arbeid (til dømes undervisingsoppgåver ved instituttet).

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Fjellstrøk bidrar med viktige økosystemfunksjonar og tenester, og er samtidig spesielt utsatt for klima- og miljøendringar. Den klimatiske oppvarminga forårsakar allereie betydelege endringar i alpine plantesamfunn, inkludert rekkevidde til større høgde og breddegrad og endringar i biologisk mangfald og økosystemfunksjonar. Det er uklart i kva grad dette skuldast direkte effektar av endra klima, eller indirekte effektar av endra interaksjonar mellom arter. INCLINE fokuserer på disse indirekte effektane av klimaendringar, og spesielt verkinga av nye arter som koloniserer fjellvegetasjonen. I samsvar med det skiftande klimaet blir fjellstrøk også utsatt for endringar i beitebruk og nitrogennedfall frå atmosfæren. Three-D-prosjektet tar sikte på å skilja ut effekten av desse forskjellige effektane, og foreslå strategiar for å tilpasse arealbruk som kan bidra til å dempe verkingane av klimaendringar og nitrogenforureining.

INCLINE og Three-D er kombinasjonar av gradientstudiar og felteksperiment. Eksperimenta er spesielt retta mot å kvantifisere og skilja ut viktige klimatiske og biotiske drivarar av alpint biologisk mangfald og økosystemfunksjonar, mens gradientstudia tillet generalisering og oppskalering. Prosjekta involverer samarbeid mellom planteøkologar, økosystembiologar og modellerarar som vil stilla saman resultat for å gje prosessforståing og sjå større og langsiktige konsekvensar, inkludert tilbakekopling til klimasystemet.

Doktorgraden vil fokusere på korleis karbondynamikk og fotosyntese i alpine økosystem påverkast av direkte og indirekte effektar av klima-, miljø- og arealbruksendring.

Kandidaten vil

 • etablere CO2-fluksmålinger ved bruk av berbare kammer og måle C-lagre, og nedbryting i INCLINE- og Three-D-eksperimenta.
 • kvantifisera andre fotosynteserelaterte parametrar, til dømes basert på fluorescens, NDVI
 • utvikle egne forskingsspørsmål og hypotesar relatert til disse eksperimenta og målingane
 • samarbeid med planteøkologar og klimaforskarar om syntese og oppskalering
 • analysere data og skrive og publisere forskingsartiklar

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning i biologi, geologi, geografi eller eit relatert fagfelt, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Ein faglig bakgrunn som gir god forståing av økosystemets struktur og funksjon samt globalt klima og C-sykling er eit krav.
 • Du må ha erfaring med økologiske feltstudiar, relevant statistisk og / eller programmeringsbakgrunn og kritisk tenke- og skriveferdigheit.
 • Erfaring med drift av LiCOR CO2-analysator, karbondynamikk eller karbonlagring er ein føremon.
 • Du bør ha gode friluftsferdigheter og setje pris på feltarbeid i avsidesliggande fjellstrøk. Feltarbeid er eit lagarbeid, og du må vere forberedt på å bidra til felles oppgåver og hjelpe andre med deira prosjekt i tillegg til å jobbe med sitt eiga forsking.
 • Du må kunne jobbe sjølvstendig, men også ha gode samarbeidsevner, da ph.d.-en vil vere en del av to forskingsprosjekter i ein svært integrert forskingsgruppe.
 • Du må vere dyktig i både skriftlig og munnleg engelsk

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

For stillinga gjeldt følgande:

Om stipendiatstillinga: Samla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vil bli avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga: Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan to månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr:

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 54 (kode 1017 /LR20, alternativ 10) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer ei årsløn på kr 479 600,- brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • En forskingserklæring (maks. 2 sider) som beskriver dine forskingsinteresser og retning knytt til økosystemøkologi, økofysiologi, plantesamfunnsresponsar og artsinteraksjoner under skiftande klima og miljø
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert
 • relevante attestar
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen