Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seksjonssjef – Seksjon forskning (nestleder og stedfortreder)

Søknadsfrist: 15.12.2019

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seksjonssjef – Seksjon forskning (nestleder og stedfortreder)

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen. Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger.

Les meir om forskningsadministrativ avdeling her.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen er en del av UiB sin sentraladministrasjon og har viktige forskningsstrategiske støtteoppgaver for fagmiljø og ledelse. Avdelingen tilrettelegger for universitetets satsninger på fremragende forskning, forskerutdanning, innovasjon, internasjonalt samarbeid og bærekraft. Avdelingen er i utvikling og det skal nå etableres tre seksjoner, seksjon forskning, seksjon innovasjon og seksjon internasjonalt samarbeid. Vi søker etter tre seksjonssjefer som trives i et komplekst kunnskapsmiljø og som vil jobbe for å realisere UiBs strategi.

Seksjonssjef – Seksjon forskning (nestleder og stedfortreder)

UiB er et internasjonalt breddeuniversitet med høye ambisjoner knyttet til forskning. Seksjon forskning bistår universitetsledelsen og fakultetene på en rekke høyt prioriterte områder, som UiB sin satsning på å utvikle kvalitet i forskning og fremragende forskningsmiljø, satsing på forskerutdanning av høy, internasjonal kvalitet, og karriereutvikling for forskere. Universitetet skal styrke den eksternfinansierte prosjektporteføljen, og seksjonen bidrar med viktige oppgaver for å øke forskningsinnsatsen i EU og Forskningsrådet. Universitetets Brusselkontor, er et av de strategiske virkemidlene for å få gjennomslag på den europeiske arena, og den administrative oppfølgingen av kontoret er lagt til seksjonen. Seksjonssjefen har delegert personal- og resultatansvaret for leveranser fra seksjonen og vil inngå i avdelingsdirektørens ledergruppe. Til stillingen seksjonssjef forskning vil det også bli tillagt nestlederfunksjon og stedfortreder for avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgåver:

 • Lede seksjonens arbeid i tråd med avdelingens målsettinger
 • Sikre kvaliteten i seksjonens tjenester og leveranser og se til at disse utvikler seg i takt med universitetets behov
 • Utvikle god arbeidsflyt, og tilrettelegge for teamarbeid på tvers av seksjonene i samarbeid med ledergruppen i avdelingen
 • Ha ansvar for utredningsoppgaver, forbedrings- og endringsprosesser
 • Planlegge og prioritere arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Inngående kjennskap til UH-sektoren og god forståelse for det nasjonale og internasjonale virkemiddelapparatet knyttet til forskning, forskningsstøtte og forskningsfinansiering
 • Dokumentert ledererfaring fra stor og kompleks kunnskapsorganisasjon
 • Gode lederegenskaper og en motiverende lederstil, der kulturbygging, gjennomføringsevne og resultatorientering blir vektlagt
 • Relasjonsbyggende egenskaper og erfaring med å jobbe med bredde og kvalitet i forskning
 • Evne til å legge til rette for gode arbeidsprosesser, teamarbeid og godt samspill på tvers i egen avdeling, for rektorat, fakulteter og andre relevante fagmiljø i organisasjonen
 • Erfaring fra HR, HMS og økonomioppfølging
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et sterkt kompetansemiljø med stor faglig bredde
 • Et inkluderende og raust arbeidsmiljø som er opptatt av å dele kunnskap og jobbe i team
 • Høye ambisjoner og mål for forsknings- og innovasjonsaktiviteten
 • Stilling som seksjonssjef (kode 1211) i 78 – 84 i det statlige lønnsregulativet (For tida kr. 765 100 - 906 000). For særskilt kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å vurdere høyere lønn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllende opplysninger om stillinga kan man få ved å henvende seg til:

 • Forsknings- og innovasjonsdirektør Benedicte Løseth, [email protected] eller mobil 91603900

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen