Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seksjonssjef - Seksjon innovasjon

Søknadsfrist: 20.01.2019

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seksjonssjef - Seksjon innovasjon

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen. Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger.

Les meir om forskningsadministrativ avdeling her.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen en del av UiB sin sentraladministrasjon og har viktige forskningsstrategiske støtteoppgaver for fagmiljø og ledelse. Avdelingen tilrettelegger for universitetets satsninger på fremragende forskning, forskerutdanning, innovasjon, internasjonalt samarbeid og bærekraft. Avdelingen er i utvikling og det skal nå etableres tre seksjoner, seksjon forskning, seksjon innovasjon og seksjon internasjonalt samarbeid. Vi søker etter tre seksjonssjefer som trives i et komplekst kunnskapsmiljø og som vil jobbe for å realisere UiBs strategi.

Seksjonssjef - Seksjon innovasjon

Universitetet i Bergen er et breddeuniversitet med klare ambisjoner for utvikling på tvers av faggrenser, og forsknings- og innovasjonsarbeidet skal bidra i alle samfunnssektorer. Innen samfunnsoppdraget innovasjon har UiB målsetninger for tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon og utvikling av produkter for kommersialisering og næringsutvikling der den samlede målsetningen er mer velfungerende og bærekraftige samfunn.

Seksjonen skal bidra til å utvikle gode virkemidler for innovasjonsstøtte til forsknings- og fagmiljøene på UiB. Avdelingen har fått et tilrettelegger- og igangsetteransvar for universitets nylige vedtatte handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap, og seksjonen vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. Seksjonen har viktige oppgaver med kontraktsoppfølging av forsknings- og innovasjonsprosjekter og er en tilrettelegger også for forskningsinfrastruktur.

Seksjonssjefen har delegert personal- og resultatansvaret for leveranser fra seksjonen og vil inngå i avdelingsdirektørens ledergruppe.

Arbeidsoppgåver:

 • Lede seksjonens arbeid i tråd med avdelingens målsettinger
 • Sikre kvaliteten i seksjonens tjenester og leveranser og se til at disse utvikler seg i takt med universitetets behov
 • Utvikle god arbeidsflyt, og tilrettelegge for teamarbeid på tvers av seksjonene i samarbeid med ledergruppen i avdelingen
 • Ha ansvar for utredningsoppgaver, forbedrings- og endringsprosesser
 • Planlegge og prioritere arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Inngående kjennskap til UH-sektoren og god forståelse av virkemidler for innovasjon knyttet til akademia
 • Dokumentert erfaring med gode resultater fra ledelse innen innovasjonsfeltet
 • Gode lederegenskaper og en motiverende lederstil, der kulturbygging, gjennomføringsevne og resultatorientering blir vektlagt
 • Relasjonsbyggende egenskaper og erfaring med å jobbe med næringsliv og ulike sektorer
 • Evne til å legge til rette for gode arbeidsprosesser, teamarbeid og godt samspill på tvers i egen avdeling, for rektorat, fakulteter og andre relevante fagmiljø i organisasjonen
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Eit sterkt kompetansemiljø med stor faglig bredde
 • Et inkluderende og raust arbeidsmiljø som er opptatt av å dele kunnskap og jobbe i team
 • Høye ambisjoner og mål for forsknings- og innovasjonsaktiviteten
 • Stilling som seksjonssjef (kode 1211) i 78 – 84 i det statlege lønsregulativet (For tida kr. 765 100 - 906 000). For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllende opplysninger om stillingen kan man få ved å henvende seg til:

 • Forsknings- og innovasjonsdirektør Benedicte Løseth, [email protected] eller mobil 91603900

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Det blir gjennomført forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymisering av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av kandidatar som er aktuelle for intervju. Forsøket skal evaluerast av Difi, som behandlar anonyme opplysningar av tilsetjingsprosessen, og det blir utarbeidd statistikk over resultata av forsøket. Opplysningar om enkelpersonar blir ikkje levert ut til andre i samband med forsøket og evalueringa, men reglane om innsyn i offentleg søkjarliste og utvida søkjarliste gjeld.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen