Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Postdoktor - Senter for barnehageforskning

Søknadsfrist: 29.09.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innEn helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og læreutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Det er ledig en to-årig midlertid stilling som postdoktor tilknyttet BARNkunne - Senter for barnehageforskning.Inntil 20% av stillingen kan være pliktarbeid i form av forskningsledelse og undervisning som er relevant for strategiske satsinger ved BARNkunne, eventuelt i samarbeid med barnehagelærerutdanningen og etter- og videreutdanning. Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen vil være en del BARNkunne – Senter for barnehageforskning [KINDKNOW], som har som mål å utvikle barnehagerelevant forskning innenfor barnehagens innholds og mandatområder. BARNkunne forsker på vilkår for barns utvikling, lek, læring og danning, samt barnehagens innhold og virksomhet, ledelse og utvikling. BARNkunne har fire fokusområder: danning, mangfold, bærekraft og ledelse. BARNkunne er et nytt initiativ som del av en strategisk satsing på barnehageområdet og er eksternt finansiert fra Forskningsrådet. Postdoktorstillingen inngår i en rekrutteringsstrategi for kompetanseutvikling til toppnivå i dette aktive miljøet. For mer utdyping se BARNkunnes nettsider:

https://www.hvl.no/en/about/kindergarten-knowledge-centre/.

Forskningsdelen av stillingen (80%) skal knytte an til allerede eksisterende prosjektportefølje ved senteret. Postdoktor prosjekter knytter an til tema ‘Barnehagen som lærende organisasjon’ og til barnehagesektorens bruk av og utvikling av barnehagerelevant kunnskap. Prosjektet skal på overordnet nivå rette seg inn mot en bærekrafts terminologi, der aktuelle stikkord er ‘Good Governance’, ‘Knowledge transfer’,’Knowledging’ ‘Distributing knowledge’, ‘Participation’, ‘Teachers as researchers’ og ‘Equity’. Stillingen vil i hovedsak knyttes til miljøet i senteret som arbeider med ‘The competent kindergarten – systemic knowledge creation and dissemination’.

Inntil 20% av stillingen vil gå til medledelse av grupper, seminarer og faglig konferanseadministrasjon i senteret. Stillingen kan også innebære veiledning av master og Ph.d. studenter, undervisning og prosjektutvikling som støtter senterets virksomhet og som er relevant for kvalifisering på toppnivå.

Kvalifikasjonskrav:

Søkeren skal legge fram forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden og at skriftlige vitenskapelige arbeider er innsendt for vurdering i ‘open accsess’ tidsskrifter innen to år. Prosjektbeskrivelsen skal være på mellom 5 og 10 sider inkludert referanser, fremdrifts og publiseringsplan (Skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1). Den kan skrives på skandinaviske og engelske språk.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid skal også tillegges vekt. Søknadsbrevet bør inneholde motivasjon for stillingen og en begrunnelse for hvorfor kandidaten er egnet for stillingen.

 • Søkere må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarende innenfor barnehagerelevant forsking, eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering innen søknadsfristen er ute. Avhandlingen må fortrinnsvis ikke være eldre enn 5 år.
 • Det kreves bakgrunn innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet om barnehagefaglige problemstillinger.
 • Arbeidsspråk i senteret er norsk og engelsk. Den som tilsettes må beherske skandinavisk på morsmålsnivå både skriftlig og muntlig, og ha gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra barnehagesektor og/eller barnehagelærerutdanning, samt organisasjonserfaring og erfaring med multimodal kommunikasjon.
 • Bred forskningsmetodisk kompetanse, med kvalifikasjoner i både kvalitativ og kvantitativ metode.

Personlige egenskaper:

 • Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Personlige og mellommenneskelige egenskaper blir vektlagt.
 • Faglig ambisiøs med stort potensiale.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidenr (inntil 5 stik), fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor lønnes i stillingskode 1352.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Elin Eriksen Ødegaard, telefon: +47 55 58 59 32

2) Assisterende instituttleder Torunn Herfindal, telefon: +47 55 58 57 39

Søk stillingen