Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiatstilling innen kritisk multimodal literacy og interkulturell kompetanse

Søknadsfrist: 26.01.2020

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipediat innen innen kritisk multimodal literacy og interkulturell kompetanse ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.


Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg gir instituttet masterutdanninger i undervisningsvitenskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i Ph.D.-programmet Danning og didaktiske praksiser.


Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Om stillingen:

Ph.d. stipendet er knyttet til et forskningsprosjekt på en klasseromsintervensjon i 5.-7. trinn. Intervensjonen har fokus på å anvende kritisk multimodal literacy som metode for å utvikle interkulturelle dialoger i engelskfaget i norsk grunnskole. Forskningen vil dermed både bidra til å styrke kompetansen til lokale engelsklærere i 5.-7. trinn og til å jobbe med lærere og elever for å bedre å forstå hvordan den nye læreplanen kan implementeres med tanke på multimodal læring og interkulturell kompetanse i engelskfaget.

I det norske utdanningssystemet blir viktigheten av tverrkulturell utdanning løftet frem gjennom fokuset på demokratiets og statsborgerskapets sentrale rolle på alle utdanningsområder. Dette er et sentralt tverrfaglig tema i skolens læreplan fra 2020. Hvordan elever skal utvikle interkulturell kompetanse er derfor av stor betydning for lærerutdanning, og mer spesifikt, for undervisning i engelske tekster og kultur. I samsvar med den nye læreplanen søker det foreslåtte prosjektet å utvikle kritiske ferdigheter i en rekke tekster gjennom en multimodal tilnærming.

Med utgangspunkt i Freires kritiske pedagogikk og kritiske literacy-tilnærminger har kritisk multimodal leseferdighet som mål å bedre forstå hvordan mylderet av tekster som omgir oss (bilder, videospill, videoer og film, kunst, musikk og trykte tekster) former våre holdninger og oppfatninger. Å utfordre vanlig forståelse om hva som er “normalt” i et samfunn eller kultur, samt å stille spørsmål ved begrepet “kultur” i seg selv, er det sentrale målet for en kritisk literacy-tilnærming, og det som kjennetegner en kritisk multimodal literacy-tilnærming.

Mulige forskningsspørsmål kandidaten skal utforske blir hvordan multimodale tekster kan utfordre vanlige tekster for å oppmuntre til interkulturell dialog:

  • I hvilken grad bidrar en kritisk multimodal literacy-tilnærming i en norsk engelskklasse i barneskolen til utviklingen av interkulturelle dialoger?
  • Hvordan kan ferdighetene og kompetansen som er utviklet gjennom en kritisk multimodal literacy-tilnærming relatert til interkulturell opplæring i engelskfaget, overføres til andre læringsområder gjennom en tverrfaglig tilnærming?

Prosjektet er koblet til et større DeKomp-prosjekt innen tverrfaglighet og dybdelæring mellom forskningsgruppen RETELL (Researching Teacher Education, Language and Literature) og en lokal grunnskole. DeKomp er en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i barneskoler initiert av Utdanningsdirektoratet. Kandidaten vil være medlem av forskningsgruppen RETELL, som er en del av forskningsprogramområdet Språk, kommunikasjon og læring (SKoL).

Arbeidsplassen er Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Kandidaten vil bli tatt opp på doktorgradsstudiet ”Studies of Bildung and Pedagogical Practices” ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Det er en forutsetning at kandidaten oppfyller kravene for opptak til ph.d.-studiet. Det endelige prosjektforslaget og planen for gjennomføring av forskningen må godkjennes innen tre måneder etter at stillingen har startet. Det er et krav at den som får tilbud om stillingen har sin arbeidsplass ved Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen.

Stipendiatperioden er på tre år i 100% stilling. Hvis personen kan snakke norsk eller et skandinavisk språk, kan stillingen utvides til fire år med 25% undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon.

Kvalifikasjonskrav:

På søknadstidspunktet må søkeren ha en fullført mastergrad i engelsk, engelskopplæring, engelsk didaktikk, barne- og ungdomslitteratur i engelsk, eller et relevant felt (f.eks. Lesevitenskap, mediestudier). Masteroppgaven må ha oppnådd et resultat av karakteren B eller høyere og må ha blitt skrevet på engelsk. Søkeren må kunne vise høy kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk. Søker må legge ved et prosjektforslag skrevet på engelsk på inntil 5 sider som beskriver tema, forskningsspørsmål, valg av teori og metode for det potensielle prosjektet. Forslaget må vise hvordan prosjektet skal utvikle kompetansen knyttet til den norske læreplanen i engelsk for 5.-7. trinn, som beskrevet over. Prosjektforslaget vil bli brukt i evalueringen av kandidatens kvalifikasjoner, men den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samråd med veilederne. Kandidaten skal også levere en 1-siders beskrivelse av masteroppgaven og en CV, og kan også levere inntil tre publiserte faglige arbeid for vurdering i evalueringen.

Det forventes at kandidaten lærer norsk hvis han / hun ikke allerede har kunnskap om et skandinavisk språk.

Ønskede kvalifikasjoner (prioritet vil bli gitt til søkere med):

  • Tidligere arbeid innen multimodal literacy og / eller tverrfaglige felt
  • Erfaring med undervisning i engelsk som andrespråk (TEFL) på 5.-7. trinn
  • Erfaring med empiriske forskningsmetoder
  • Kunnskap om grunnskolen

Søkere med kunnskap om det norske skolesystemet vil bli prioritert når alle ovennevnte kvalifikasjoner er oppfylt og de foreslåtte prosjektene anses å være av samme kvalitet.

Personlig egenskaper:Personen som tilbys stipendiatet må være nyskapende og kunne jobbe selvstendig og i samarbeid med andre. Det kreves høy etisk bevissthet i forskningsarbeidet

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven, ev. vitenskapelige arbeider man ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Førsteamanunsis Jena Habegger-Conti [email protected]

2) Førsteamanuensis Zoltan Varga [email protected]

3) Assisterende instituttleder Dagmar Andrea Cejka [email protected]

Søk stillingen