Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiatstilling - forskningsprosjektet IMPECT

Søknadsfrist: 26.01.2020

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i prosjektet IMPECT. Stillingen er knyttet til Senter for utdanningsforskning.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsatte i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærerutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsatte, og tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskulelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud.

Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.


Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg gir instituttet masterutdanninger i undervisningsvitenskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i Ph.D.-programmet Danning og didaktiske praksiser.


Tilsatte på instituttet er involvert i forskning som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Om stillingen:

Ph.d.-kandidaten vil arbeide på forskningsprosjektet IMPECT – Linguistic Integration of Migrants with Poor Education and the Impact of Citizenship Testing med seniorforskere og masterstudenter ved HVL. IMPECT er knyttet til forskergruppen Språk og Samfunn.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke konsekvenser av språk- og kunnskapskrav til statsborgerskap, særlig for søkere med lite eller ingen skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet. Prosjektet fokuserer spesielt på årsaker til at noen grupper ikke klarer de formelle språk- og kunnskapskravene som stilles, og konsekvensene av disse kravene på innvandrernes motivasjon for språklæring og opplevelse av å bli inkludert i det norske samfunnet.

IMPECT benytter ulike datakilder og metoder. Prosjektet som helhet undersøker hvilke bakgrunnsvariabler som kan forklare variasjon i resultater på Norskprøven for voksne innvandrere og Statsborgerprøven og/eller Samfunnskunnskapsprøven på norsk. I tillegg benyttes data fra spørreundersøkelser, forskningsintervju med lærere og kursdeltakere i voksenopplæringen og forskningsintervju med personer som søker om norsk statsborgerskap. Den som blir ansatt, vil arbeide med utvalgte deler av dette sammensatte datamaterialet. Utformingen av Ph.d.-prosjektet er avhengig av kandidatens fagbakgrunn, interesser og forskningsgruppens behov. Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig.

Ph.d.-kandidaten vil ha sine veiledere ved norskmiljøet ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking (ISLMT) ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) ved HVL.

Arbeidsplassen er Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

I løpet av ansettelsesperioden skal ph.d.-kandidaten gjennomføre opplæringsprogrammet for ph.d.-kandidater, skrive tre vitenskapelige artikler som knyttes sammen med en kappe og fullføre ph.d.-graden. I tillegg vil kandidaten blant annet kunne ha følgende oppgaver: Analysere statistisk og behandle kvantitative data (bakgrunnsvariabler og prøveresultater) delta i datainnsamling, behandle kvalitative data, presentere resultatene i nasjonale og internasjonale fora. Innen tre måneder etter tiltredelse skal kandidaten ha utviklet en prosjektplan som danner utgangspunkt for opptak til ph.d.-programmet og forskerutdanningen ved HVL. Prosjektplanen skal springe ut av hovedprosjektet IMPECT, og kandidaten vil få grundig veiledning i arbeidet med å utvikle den.

En ph.d.-kandidat som har høy kompetanse i norsk (B2 eller høyere) vil tilsettes i et 4-årig opplæringsprogram for ph.d.-graden, hvorav 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Dette arbeidet utføres ved Høgskulen på Vestlandet. For kandidater som ikke har høy kompetanse i norsk (B2 eller høyere) vil tidsrammen for opplæringsprogrammet for ph.d.-graden være på 3 år, altså uten 25 % undervisningsarbeid. Det er videre en forutsetning at de som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Campus Bergen i tilsettingsperioden. Stipendiatstillingene er rekrutteringsstillinger som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.

Kvalifikasjonskrav:

Ph.d-kandidaten må ha mastergrad/hovedfag eller tilsvarende med språkfaglig eller samfunnsfaglig innretning. Fagbakgrunn i andrespråkstilegnelse, språktesting eller sosiolingvistikk er særlig relevant for stillingen.

Søkeren må kunne lese engelskspråklig faglitteratur. Høy kompetanse i norsk (B2 eller høyere) er en fordel, men ikke et krav for stillingen. Søkere som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk, må kunne dokumentere høy kompetanse i engelsk både skriftlig og muntlig.

Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på inntil fem sider, som presenterer tema, problemstilling og valg av teori for et potensielt forskingsprosjekt knyttet til IMPECT. Denne foreløpige prosjektskissen blir brukt til vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten, og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. (Et eksempel på mal for prosjektbeskrivelse finnes her: https://www.hf.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/prosjektbeskrivelse.html ). Søkere kan få noe veiledning på prosjektbeskrivelsen (ta da direkte kontakt med Edit Bugge eller Cecilie H. Carlsen). Det endelige stipendiatprosjektet vil bli utformet i tett samarbeid med veilederne etter oppstart.

Ph.d.-kandidaten som blir tilsatt må bli tatt opp i doktorgradsprogrammet "Studiar av danning og didaktiske praksisar" ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI). Det er en forutsetning at stipendiater fyller kravene for opptak til ph.d.-studiet. Normalt tar programmet opp bare kandidater med karakter A eller B på mastergraden. Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter tilsetting.

Endelig prosjektskildring og plan for gjennomføring av forskerutdanningen skal være godkjent av høgskolen senest 3 måneder etter at man har tiltrådt stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det vil veie positivt for søknaden om søkeren har høy muntlig kompetanse i språk som er vanlige som morsmål i gruppen som studien retter seg inn mot (voksne innvandrere med lite skolebakgrunn). Blant disse språkene er arabisk (særlig dialekter som levantinsk, sudansk eller jemenittisk), kurdisk (sorani eller kurmanji), pashto, dari, somali, tigrinja og amharisk.

Det veier også positivt for søknaden om søkeren har erfaring som er relevant for arbeid med gruppen som er i fokus i studien. Slik erfaring kan være at søkeren selv har fluktbakgrunn eller en bakgrunn som gir innsikt i gruppens kulturelle kontekst, at søkeren har erfaring fra arbeid med flyktninger, eller at søkeren har erfaring fra alfabetiseringsundervisning og/eller vurdering av språkferdigheter hos Spor 1-deltakere.

Personlige egenskaper:

Den som blir tilsatt må ha gode samarbeids- og formidlingsevner, men òg evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være fleksibel. Høy etisk bevissthet i forskningsarbeidet er påkrevet.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søker sitt eget ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven, ev. vitskaplege arbeid man ønsker å ha med i vurderingen (inntil 5), fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrift eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitskapelige stillinger blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli kalt inn til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Edit Bugge ([email protected] )

2) Professor Cecilie Hamnes Carlsen ([email protected] )

Søk stillingen