Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

2 stipendiatstillinger (Senter for omsorgsforskning vest)

Søknadsfrist: 02.09.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig to stillinger som stipendiat ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Senter for omsorgsforskning vest.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter-

og videreutdanninger og flere masterprogram.
Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Senter for omsorgsforskning, vest, er et av høgskolens forskningssentre. Vårt oppdrag er å styrke praksisnær forskning og utvikling knyttet til kommunale omsorgstjenester, med særlig vekt på eldreomsorg, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren. Senter for omsorgsforskning vest er et tverrfaglig forskningssenter. Vi forsker på institusjonelle betingelser for velferdstjenester, med fokus på kommunale helse og omsorgstjenester, i et komparativt perspektiv. Dette innebærer undersøkelser av organisatoriske, kulturelle, strukturelle, politiske og økonomiske dynamikker som former institusjonelle landskap, og de kommunale tjenestenes rolle, utforming og utvikling i og av disse landskapene

De to stipendiatstillingene inngår i forskningsprosjektet «The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal lansdscape”. Prosjektet ledes av Senter for Omsorgsforskning, vest, HVL, ved førsteamanuensis Anette Fagertun, og er et 5-årig prosjekt finansiert av NFR, HelseVel programmet. Prosjektet skal også bidra til å bygge fagfeltet ‘tjenesteforskning’ i Norge samt styrke forskningsmiljø på dette feltet hos deltakende institusjoner. Dette er et institusjonsforankret strategisk prosjekt (ISP). Prosjektet har fem nasjonale partnere – Senter for Omsorgsforskning øst, sør, midt, nord og NORCE Samfunn, og fire internasjonale partnere – University of California San Fransisco, Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL), Midtuniversitetet Sverige og Aarhus Universitet.

Ansvars- og arbeidsområde:

Prosjektet har en tverrfaglig (samfunnsfag og helsefag) og komparativ innretning, og er organisert i fire arbeidspakker. Prosjektets fokus er på hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, modellert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velferdsstaten, og på relasjoner mellom ulike nivå i tjenesteproduksjon. Vi fokusere mer spesifikt på sosiale, økonomiske og strukturelle dynamikker i formingen av kommunale helse og omsorgstjenester, og har som målsetning å identifisere forhold som har potensiale til å fremme bærekraftige offentlige tjenester.

Vi søker etter to stipendiater som kan bidra til å belyse prosjektets overordnede mål gjennom to mer avgrensede og selvstendige prosjekter.

 • Den ene stipendiaten (ph.d 1) inngår i arbeidspakke 1 «’Crisis’ in the Norwegian welfare state?» som fokuserer på relasjonen mellom politikk på ulike felt (arbeidsfeltet, migrasjonsfeltet og helsefeltet) og dens innramming og krysningspunkter, og hvordan dette spesielt gir seg utslag i formingen av arbeid i tjenestene og samhandling mellom tjenester i helse og omsorgsektoren. Ph.d.-prosjektet skal undersøke det vi nå ser som en kommunal dreining mot ‘tillitsreform’ og hva dette representerer politisk, økonomisk og styringsmessig for tjenestene, og hvilke implikasjoner dette evt får for arbeid i tjenestene, tjenestelevering og samhandling i helse og omsorgssektoren. Målsetningen for arbeidspakken er å identifisere ‘blindsoner’ i politikkutforming som skaper (uintenderte) effekter, samt krysninger mellom politikkfelt som skaper rom for tjenestevariasjon. Vi ønsker å belyse dette i et komparativt perspektiv.
 • Den andre stipendiaten (ph.d. 2) inngår i arbeidspakke 2 «Municipal organization in encountering the Coordination reform» som fokuserer på hvordan kommunene på ulike måter har organisert seg i forhold til samhandlingsreformen. Ph.d.-prosjektet skal undersøke hvordan ulike regioner i Norge planlegger, formaliserer og aktualiserer tjenestesamhandling med sykehus og helseforetak, og videre hvordan utvalgte kommuner utvikler fastlegerollen i forhold til tjenestesamhandling.

Begge stipendiatene vil inngå i forskergruppen «Sammenlignende tjenesteforskning» ved Senter for Omsorgsforskning, vest, som ISP prosjektet hører til. Forskning i denne gruppen favner bredt og dekker problemstillinger knyttet til ulike regimer og system for offentlige velferdstjenester i Norge og Europa. Det forventes at stipendiatene deltar aktivt i denne gruppen samt i ISP-prosjektgruppen.

Stipendiatene vil få hovedveiledere ved Senter for Omsorgsforskning vest. Det forventes at kandidatene blir tatt opp på et godkjent opplegg for en PhD-grad, fortrinnsvis HVLs PhD program Helse Funksjon og Deltaking eller Innovasjon i Offentlig sektor, innen 3 mnd etter oppstart av PhD prosjektet.

Varighet

 • Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 3 år (ikke pliktarbeid)
 • Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant mastergrad i samfunnsfag, helsefag eller humaniora.
 • Masteroppgave med karakteren B eller bedre. Oppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og godkjent senest fire uker etter fristen.
 • Relevant faglig bakgrunn i forhold til helse- og omsorgstjenesteforskning.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk og i engelsk muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder.
 • Prosjektbeskrivelse (max. 5 sider) sammen med søknaden, som inkluderer problemstilling, metode, teoretiske perspektiver, fremdriftsplan og referanseliste. Prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt i vurderingen.
 • Vi legger vekt på internasjonalt samarbeid og det forventes at det planlegges et utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.
 • Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Senter for Omsorgsforskning vest, HVL, i tilsettingsperioden.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med prosjektsamarbeid.
 • Vitenskapelige publikasjoner.
 • Faglig interesse for ‘samhandling’ og for relasjonen mellom stat – marked - sivilsamfunn.
 • Metodologisk toleranse og epistemologisk innsikt.
 • Erfaring med å gjennomføre spørreundersøkelser.

Personlige egenskaper:

 • Nysgjerrighet og åpenhet.
 • Evne til å arbeide selvstendig samt ta imot veiledning.
 • Evne og interesse til å sette seg inn i nye problemstillinger og perspektiver.
 • Interesse for å jobbe i et flerfaglig prosjekt.

Prosjektsammendrag av hovedprosjektet samt mer informasjon om prosjektet kan fås ved å kontakte prosjektleder Anette Fagertun, [email protected], 55585849.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

Søk stillingen