Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i eiendomsfag og juridiske fag

Søknadsfrist 12. august 2018

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i eiendomsfag og juridiske fag.

Stillingen er knyttet til Institutt for byggfag ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, studiested Bergen.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 270 ansatte og om lag 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkerutdanning tilbyr ettårig fagskoleutdanning. Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord. Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Institutt for byggfag:

Instituttet har 32 heltidsansatte i 100% stilling. De fordeler seg med 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat,3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har et bachelorprogram for bygg-ingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiedom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Ansvarsoppgavene er undervisningsoppgaver, veiledning og fagutvikling.

Undervisning

 • hovedsakelig knyttet til etter- og videreutdanningsstudiet (markedstilpassende juridiske og eiendomsfaglige emner. Porteføljen av etter- og videreutdanningsaktivitet vil således være i kontinuerlig utvikling)
 • knyttet til bachelorgradsstudiene ved studiested Bergen. Noe av denne undervisningen «streames» til studiested Førde hvor studentene følger emner som fjernundervisning. I den sammenheng kan det bli aktuelt med 1-3 forelesningsdager i Førde i løpet av et semester
 • knyttet til masternivå - mastergradstudiet i areal og eiendom

Veiledning/semesteroppgaver og utvikling

 • Veiledning av bacheloroppgaver
 • Veiledning av masteroppgaver
 • Utarbeidelse av semesteroppgaver /eksamensoppgaver og sensur av disse
 • FoU virksomhet som bli organisert etter de avtaler og instrukser som gjelder for Høgskolen
 • Deltakelse i utvikling av fag og fagplaner

Kvalifikasjoner

 • Det kreves hovedfag/ mastergrad (cand.jur) i rettsvitenskap eller tilsvarende, med faglige kvalifikasjoner innenfor angitt arbeidsområde. For tilsetting som førsteamanuensis er det i tillegg krav om relevant doktorgrad. For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.
 • Det vil bli vektlagt kompetanse innen de tingsrettslige emnene, offentlig forvaltning, rettshistorie og eiendomshistorie.
 • Kompetanse og/eller erfaring innen pedagogikk, veiledning, IKT

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Undervisningsspråket er norsk. Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk. I tillegg vil det være en fordel om søkere behersker engelsk som undervisningsspråk ettersom enkelte emner i fremtiden vil kunne bli tilrettelagt for utvekslingsstudenter.

Personlige egenskaper

 • evne til samarbeid

Vi tilbyr

Stillingen som Førsteamanuensis, førstelektor, høgskolektor er lønnet i etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011,1198 og 1008. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité.

På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Generell informasjon

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Hjemmeside

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er

 • Instituttleder Arve Leiknes +47 55 58 76 53

Søk stillingen